Umboniso odandalazisa iingxaki zolutsha

Isebe lezobulungisa neenkonzo zoluleko, likunye nesebe lezonxibelelwano kwakunye nelamashishini karhulumente lizakusungula ngokusesikweni umboniso (documentary) othi Ithubalami: My Rehabilitation Path to New Beginnings.

Lo mboniso ubhentsisa iinzingo zolutsha oluzibona lusenza izinto eziphazamisana nomthetho kwaye ukwabonisa neenkqubo ezenziwa lisebe loluleko ukulungisa izimilo zabo bavalelwe ejele.

Ithubalami, umboniso ozakusungulwa eSABC M1 Studio eAuckland Park eGoli ngoLwesithathu, ukwabhentsisa imiba efana nendlala, ulwaphulo-mthetho kwanentswela-ngqesho kwabo bafumene ingqawule.