Umbulali kaDJ usabhadula esithubeni!

Umama kaMncedi, uNomazwe Bayana

Kapa:

LusaxheleKE kunangoku usapho lakwaBayana kwilokishi iSite View kummandla waseGrabouw, eNtshona Koloni.

Oku kulandela emva kokuhlatywa kubulawe unyana wolu sapho kweyoMqungu kulo nyaka.

Umfi uMncedi Bayana (19) wahlatywa inxeba elinye esiswini wabhubha engekangeni kwiziko lezempilo lasekuhlaleni.

Le dyongwana kudizwa ukuba yahlatyelwa kwindawo eshishina ngotywala kwaMdingi eSiyanyazela, nalapho ibidlala khona umculo njengeDJ. Esi siganeko sehla ngomhla weshumi elinesine kweyoMqungu.

“Umbulali kanyana wam usabhadula esithubeni, akazange wabanjwa nangona esaziwa,” utshilo uNomazwe Bayana (39) ongunina kamfi.

Uthi intsusa yokuhlatywa kudluliswe amafu unyana wakhe, ilandela emva kokuba kwabakho ingxabano malunga nokudlala kwakhe umculo emva kokuba umnini wale ndawo ithengisa utywala wathatha yena ukuba abe nguDJ, emva kokuba warhoxisa lowo wayenguDJ kuba ixabiso lakhe lalixhomile kunelo lalibizwa ngumfi.

Oku kwabangela ukuba ajongwe ngezikhondo zamehlo ngokungathi wohluthe intlaka emlonyeni walowo ebenguDJ.

UNomazwe Bayana noxelengela inyama njengegosa lezendlela kula mmandla uthi akazange afumane ncedo kumapolisa kuba akukho nento ebonakalisa ukuba lavulwa kusini na ityala lokubulala, nadiza ukuba nomcuphi kweli tyala akazange wambona ngeliso lenyama.

Ukuvakala kweli tyala kulandela emva kokuba okaBayana wazityanda igila ngethuba la mmandla wawutyelelwe nguSekela Mphathiswa wamaPolisa kuzwelonke uBongani Mkongi kwinyanga ephelileyo.

OkaMkongi wathembisa ukuba ziyakulandelwa zonke izikhalazo zabo bazithe thaca phambi kwakhe ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kwinyanga ephelileyo.

“Kusaqhutywa uphando malunga nalo mba yaye zininzi iindlela esele zilandelwe ukuzama ukufumana umrhanelwa,” utshilo uKhapteni Frederick Van Wyk uSomlomo wamaPolisa eNtshona Koloni.

UVan Wyk uthi unina kamfi waxelelwa ukuba eli tyala linqunyanyiswe nangona kusekho ulwaphulomthetho olungekasonjululwa.

Uyavuma uVan Wyk ukuba ukhona umtyholwa kweli tyala nangona bengekawafumani awona magama okwenene.

UNomazwe uthi ufuna umthetho udlale indima yawo nanjengoko umrhanelwa esaziwa.

Uthi kungokunje kukholeleka ukuba wabalekela kwilokishi yaseDelft kwaseKapa.

Uthi kwikhaya lomrhanelwa kukhala ibhungane nanjengoko noyise womrhanelwa wabhacayo.