Umbulelo

Ndiyabulela ngokusizisela eli phephandaba lesiXosa nalapha eKapa!

Nkosinathi Gunuza, eKapa

*Ezi zizimvo zabafundi bephepha, ayizozimvo zephephandaba. Ukuba nawe unqwenela ukupapashwa ungathumela izimvo zakho ngoWhatsapp ku 063 743 9538 okanye

ku isibhalo@inl.co.za