Umdyarho wenkululeko kaChris Hani

Luphethwe ngempumelelo ngempelaveki nolwalo nyaka ka2016 ugqatso lweembaleki olubizwa iChris Hani Freedom Marathon kwilali yakuSabalele eCofimvaba.

Olu khuphiswano lwezemidlalo nolubanjwa rhoqo ngale nyanga kaTshazimpuzi lusingathwa ngumasipala wesithili saseChris Hani, uncediswa ngumasipala waseNtsika Yethu uxhaswa lisebe lezemidlalo, ezolonwabo, ezenkcubeko nobugcisa kwiphondo leMpuma Koloni.

Bangaphaya kwamawaka amabini abantu abathathe inxaxheba kolwalo nyaka ugqatso ukusukela kumntwana oneminyaka esibhozo ukuya kumntu omdala ongaphezu kwamashumi asixhenxe eminyaka, bephuma mbombo zone zelizwekazi i-Afrika.

UMxolisi Koyo ongusodolophu walo masipala wesithili xa ebethetha nephephandaba I’solezwe lesiXhosa uthe, “Lo mdyarho weembaleki ubanjelwa kwesi sithili samaqhawe ngokukhumbula uChris Hani owagetyengwa kule nyanga kuma23 eminyaka eyadlulayo. Ngumgama ongama-25 eekhilomitha owawuhanjwa nguHani imihla yonke rhoqo xa esiya esikolweni kuZigudu nangeCawe xa aya kwicawa yamaRoma kwakuZigudu njalo, yiloo nto kubalekwa umgama okwangako kolu khuphiswano.”

“UHani owayethanda imfundo ubenokukuvuyela ukubona abantu abatsha abathabatha inxaxheba kwezemidlalo ukuze bakheke engqondweni nasemoyeni bahlukane neziyobisi nolwaphulomthetho,” utsho uHani.UMphathiswa wezothutho nezokhuseleko ephondweni uWeziwe Tikana ukhankanye ukuba emva kwenyanga yolutsha lo masipala wesithili saseChris Hani uzakuphinda asingathe olunye ukhuphiswano lwezemidlalo ukuchasana nolwaphulo mthetho ukuze ulutsha luzibandakanye neemidlalo luphoswe zizinto ezininzi ezingakhiyo.

Kukhuphiswano olukhulu lwe25 yeekhilomitha nguNtombesintu Mfunzi wakuGatyana apha eMpuma Koloni ophumeleleyo kumanina wazifumanela ibhaso le R25 000, kwathi kumadoda, uSiyabonga Nkonde (27) waseNewcastle KwaZulu-Natal waphumelela naye ezithathela eyakhe itshekhi yeR25 000.

Kowe-10 yeekhilomitha ukhuphiswano , nguLiziwe Mabona (26) waseRhawutini intshatsheli kumabhinqa nogoduke enkonye itshekhi yeR10 000 kwathi uAyanda Mncube (24) waseNewcastle naye wawashiya onke amadoda wazithathela naye iR10 000.