UMercedes-Benz uphucule isikolo saseTsholomnqa ngeR2.5-million!

Abantwana besikolo samabanga aphantsi iGqala eTsholomnqa, eMonti. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ubomi babantwana besikolo ekuthiwa yiGqala Primary School soze buphinde bufane nakuqala. Oku kulandela emva kokuba inkampani eyenza iimoto zodidi oluphezulu, uMercedes-Benz South Africa, ebambisene nombutho wesisa, iGift of the Givers, behlaziye isikolo ngemali eqabele ngaphaya kwezigidi ezibini zeerandi (R2.5-million).

Isikolo esiphuculiweyo eTsholomnqa, eMonti. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Esi sikolo sendawo yaseTsholomnqa, eMonti, sehlelwa lilishwa lokumoshakalelwa ngamagumbi emva komoya owawumbi. Ngenxa yeso sehlo esehla kunyaka ophelileyo, kwabakho ubunzima esikolweni. UMercedes-Benz neGift of the Givers bathatha isigqibo sokubabambisana baze bathenga izinto zokuvusa konke okumoshakele kunyaka ophelileyo kongezwa nezinto ebezikade zingekho ngemali ezizigidi ezibini zeerandi.

UMercedes-Benz South Africa, ebambisene nombutho wesisa, iGift of the Givers, bahlaziye isikolo ngeR2.5-million. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Oku kwenze umahluko omkhulu eGqala Primary School enabantwana abangaphezulu kwekhulu elinashumi amahlanu. Ungenelelo lwamaqumrhu azimeleyo kwenze umahluko oncomekayo ngoba ngoku abantwana baseTsholomnqa baza kufumana imfundo esemgangathweni besendaweni enesidima.

Ngaphezulu koko, abantwana bafumana ngokupheleleyo ilungelo labo lokufumana imfundo. UMercedes-Benz neGift of the Givers abaphelelanga ekuvuseni amagumbi okufundela khuphela, bathengele abantwana abaphuma emakhayeni ahluphekayo iimpahla zesikolo neziqhuma zokutya kwasekhaya.

Abantwana besikolo kunye neepasile zokutya abazifumeneyo. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Kuyasivuyisa ukuba yinxalenye yomsebenzi onje ngalo. KwaMercedes-Benz asakhi iimoto kuphela, sikholelwa ekwenzeni umahluko nakwiindawo ezihlala abantu ukuze kuqaqambe izizukulwana ezizayo.

“Silapha ngoku ngoba sifuna ukuqinisekisa ukuba wonke umntu uxhamla imfundo esemgangathweni ophezulu,” utshilo uAbey Kgotle, oligosa eliphezulu kwaMercedes-Benz. UGqirha Imtiaz Sooliman weGift of the Givers ebekho buqu ngethuba kuvulwa isikolo kutshanje.

Umbutho wakhe wesisa waziwa jikelele ngokunceda kwiindawo ezinentlekele. “Sifuna ukubulela uMercedes-Benz owenze umahluko esikolweni saseTsholomnqa. Injongo yethu ngamaxesha onke kukuqinisekisa ukuba sinika abantu ithemba sibuyise nesidima sabo,” utshilo uSooliman.