UMfundisi Nkomfa: Bayeke bahlekise ngawe

URev. Deon Nkomfa Mkabile Umfanekiso : Facebook

Kwiintsuku ezilishumi phambi kwePasika yangomso (Lwesihlanu), uMfundisi Nkomfa Deon Mkabile (48) ongasekhoyo, wenze umboniso kuFacebook ecela ukuthandaziswa ngenxa yobunkenenke bemeko yakhe.


“Ndinexhala elingumangaliso kuba andide ndibone nkqubela empilweni yam. Ndiyacela bazalwane ndiyanibongoza ukuba nenze ngendlela eniqhele ukwenza ngayo [nithandaze],” utshilo uMkabile.


Emva kwalo mboniso, uMkabile ubuye waxela ukuba ebehlaselwe sisifo sesifuba (asthma), watsho esithi uphumile esibhedlele.


Kodwa imeko yakhe iphinde yankenenkene nanjengoko lo kaMkabile ethe wabhubha ngenjikalanga yangoLwesithathu engqongwe yinkosikazi yakhe uMfundisi Unathi Mkabile kwanamalungu osapho. Kuvakala ukuba ubhubhe emva kwengulo emfutshane.


Kwakhona, ekuqaleni kwale nyanga, uMkabile ebeshumayela phambi kwerhamente eKapa apho ebekhuthaza uluntu ukuba lukhonze uThixo, lohlukane nokunaka izinto zomhlaba.


Kulo mboniso ofakwe ngomhla wesibhozo kule nyanga kwikhasi likaFacebook lalo Mfundisi, uMkabile uthi: “Kukho abandizonda ndingabenzanga nto.”

Ubuya athi uyazidla ngesiqu sakhe. “Ndiyile nto ndiyiyo ngenxa yenceba kaThixo. Akukho nto ingunaphakade ebomini. Akekho umntu odalwe nguThixo ukuba makalile okokoko.”

“Khawuyeke abantu bahlekise ngemeko yakho, engumntu nje nakuye ingxaki iyeza. Ukugula akuzibizelanga, bayeke bahlekise ngawe,” kutsho uNkomfa kulo mboniso.


Phumla ngoxolo nceku kaThixo!