UMfundisi wamenza ikhoboka lesilalo

Abaxhasi bakaOmotoso phambi kwenkundla yamatyala eBhayi Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

Ibinguphantsi phezulu kwiNkundla ePhakamileyo yaseBhayi kule veki; igqwetha loMfundisi osemjojweni ngezityholo zokuqweqwedisa nokudlwengula amantombazana ebandla lakhe iJesus Dominion International (JDI) uTimothy Omotoso – lisikha phantsi isitya sigcwele.

Eli gqwetha uPeter Daubermann belizikhelela ngemibuzo kwingqina lokuqala kwangamashumi amane anesithoba abanga ukuba adlwengulwa ngulo mfundisi kwindawo ezahlukeneyo eMzantsi Afrika, kwaSirayeli naseNigeria.

Egrunjwa ngemibuzo, uCheryl Zondi (22), uxelele le nkundla esithi, lo kaOmotoso wamenza ikhoboka lesilalo phakathi konyaka ka2010 no2015, encediswa zizinqininqini zamantombazana amangalelwe nale nkokheli: “Wayendiquqaquqisa egumbini lakhe endidlwengula ngokundifaka igqada phakathi kwamathanga, incindi yobudoda bakhe igcwale umzimba wakhe wonke, endikhuhla imilebe yelungu lesini sam, endenza amanyala ngokundikhamisisa endimuncisa ilungu lakhe lobudoda.”

NgoMvulo ibinguphantsi phezulu phakathi kukaDaubermann nejaji echophele eli tyala, uMandela Makaula noZondi, ngethuba eli gqwetha lingcambazisa uZondi, limbuza ukuba uOmotoso walifaka kangangeesentimitha ezingaphi ilungu lobudoda lakhe kuye.

“Ngumbuzo onjani lowo? Ngubani ozaziyo iisentimitha azifakwayo? Andizi kuwuvumela loo mbuzo, kungenjalo uye apho uya khona nendlela uyayazi!”

Baphinde banyukelana emva kokuba ijaji icele uDaubermann ukuba ohlukane nokujikelezisa ingqina ngombuzo omnye ongasi ndawo.

Ijaji ikwatyityimbisele umnwe umka Omotoso obephulukwa phakathi enkundleni, nobesoloko ethe nqeke amazinyo ngethuba kuxoxwa. UDaubermann ubonise ividiyo apho uOmotoso wayesazisa ngokubuya kukaZondi kwinginginya eyayizimase inkonzo yeli bandla eyayibanjelwe eBhayi, nalapho wamcela ukuba athethe ade aculele nebandla, kodwa uZondi uthe wacula kule vidiyo ezenza umntu owonwabileyo nangona wayesebuhlungu kukudlwengulwa kwakhe.

UZondi wayishiya iJDI phakathi ku2015 ngokuqhwesha.