Umhlahla-ndlela ngobhaliso e-WSU

Ingqonyela yeYunivesithi iWalter Sisulu uNjingalwazi uKhaya Mfenyana izolo ukhuphe isiqinisekiso kubafundi besi sikolo, nakwabo bazakufunda kule yunivesithi kulo nyaka, esithi intlawulo ayizokonyuka.

Kubafundi besi sikolo, nakwabo bazakufunda apha kulo nyaka, intlawulo yokubhalisa, eyaziwa njengeMinimum Initial Payment (MIP) izakuxabisa i-R3 900 kwabo bahlala ngaphandle kwamasango esikolo, lo gama izakuthi ixabise i-R5 540 kwabo bahlala ngaphakathi esikolweni.

“Bonke abafundi abasele bevunyiwe kwizicelo zabo zenkxaso-mali kaNSFAS (National Student Financial Aid Scheme) bazakuvunyelwa ukuba babhalise,” utshilo uMfenyana.

Ukwathe bonke abafundi abasele bevunyiwe kwizicelo zabo zenkxaso-mali kaNSFAS, abazukuhlawula phantsi kwenkqubo yeMIP.