Umhlambi weeNguni

Isebe lezolimo kwakunye nophuhliso lwamaphandle kweli leMpuma Koloni kulindeleke ukuba linikezele ngeenkomo eziluhlobo lweNguni kumaFama aseJoe Gqabi.

Ezi nkomo ziyinxalenye yenkqubo eyaqalwa yiYunivesithi yaseFort Hare ibambisene nesebe lezemihlaba ngo2005.

Iinjongo zayo kukuba ziqhubekeke zizala zizokwandisa ezinye iinkomo ezilolu hlobo. Umphathiswa wesebe uQoboshiyane uzakunikezela ngokusesikweni ngolwesine umhla weshumi elinesithandathu.