Umhlola kaJames: Umfundi ufike kwitheko le-matric dance esebhokisini

Umfundi kwitheko le-matric dance engena ngebhokisi yomngcwabo. UMFANEKISO: UTHATHWE KWIVIDIYO

Imoto yabangcwabi ifike kwindawo apho bekukho itheko le-matric dance yabafundi bebanga leshumi ivulwe iingcango kukho ibhokisi yomngcwabo emhlophe ngaphakathi. Le bhokisi ibiphethwe ngamadoda ayibeka phantsi, emva koko bayivula kwathi gqi igqiyazana (17) elinxibe ilokhwe emnyama, abantu bakhala ngochulumanco.

Le vidiyo ijikeleza kumakhasi onxibelelwano ibashiye bebambe ongezantsi abantu, abanye abantu bakholelwa ukuba le ntwazana iyahlola.

Ayikokokuqala umntu efika kwitheko le-matric dance esebhokisini yomngcwabo kodwa ayiqheleki kuba esi senzo siyinto engaqhelekanga.

Lo msitho ubukwisikolo ePhoenix, KwaZulu-Natal. Ngokwe’IOL, umakazi weli bhinqa uthe kubuhlungu kakhulu kuba umtshana wakhe uxhatshazwa kumakhasi onxibelelwano, emva kokuba le vidiyo ifakwe kumakhasi onxibelelwano.

“Umtshana wam wayengazimiselanga ukwenza into embi. Wayefuna ukungena ngendlela engalindelekanga kwi-matric dance yakhe kwaye wayengenanjongo zimbi.

“Kodwa ngoku uyangcungcuthekiswa kumakhasi onxibelelwano kwaye abantu bayalibala ukuba yintombazana eneminyaka elishumi elinesixhenxe (17) ubudala eneemvakalelo.

“Iintetho zokuba uceba ukufa kwakhe aziyonyani. Eli liphupha lakhe esilenzileyo ukuba libe yinyaniso, kananjalo, asikokuqala ukwenzeka into enje,” utshilo umakazi ethetha ne’IOL.

Izimvo zabantu kumakhasi onxibelelwano

@plexieym: “Kutheni uzofika ngebhokisi kwenye indawo ukuba ayingowakho umngcwabo. Okanye ndimnyama kakhulu ukuba ndingayiqonda le nto?”

@XolaniNdimande: “Ukuba ibinguSomizi beniza kubalaselisa ubuchule bokuyila. Akukho nto imbi ngokwenza into engazange yenziwe ngaphambili.”

@gpreller: “Abantu akufuneki bakujongele phantsi ukufa. Musa ukuzisa imiqondiso yokufa kuwe. Yiba ngumntu wobomi kunye nethemba kuwe nakwabanye. Eyona nto yayingekho apha nguMfundisi womgunyathi wokumvusa ekufeni.”

@Mpipiwakho6881: “Vumela abantu bachithe imali yabo ngendlela yabo, yenza eyakho kwaye uyichithe ngendlela yakho.”

@life98534: “Le nkampani yeenkonzo zokungcwaba kufuneka ivalwe. Benza intlekisa ngokufa. Kwakutheni ukuze abanini bavumele abantu ukuba baqeshe izithuthi zabo ukwenzela itheko elibudenge kangaka.”

Bukela ividiyo: