Umjikelo wesibini kadulubhentsu we-EFF!

Amalungu weEFF ngethuba ekhutshwa kwiNdlu yoWisomthetho eBisho (eminye imifanekiso kwiphepha 13)Umfanekiso: BHEKI RADEBE

IQELA leEFF eMpuma Koloni lifunge lamunc’ iintupha lisithi “akukho mntu” onokubetha amalungu alo mbutho kwiNdlu yoWiso-Mthetho eBhisho, latsho lisithi ukuba liyabethwa liza kuzilwela.

Oku kuthethwe nguSihlalo weEFF eMpuma Koloni uYazini Tetyana emva kokukhutshwa kwamalungu amahlanu alo mbutho ngethuba leNtetho yoBume bePhondo yeNkulumbuso uOscar Mabuyane.

Ibingudulubhentsu amagosa eNdlu yoWiso-Mthetho ejijisana namalungu eEFF emva kokuba le Ndlu igqibe kwelokuba makakhutshwe, ibanga ngelithi banxibe ngokukhabanayo nemigaqo yale Ndlu.

Oko kuthathe imizuzu evisayo bephuthaphuthana, bephatha kuwisana. Elinye ilungu leEFF livakale kwabeendaba lithukisela “banuka notywala aba bantu basikhuphayo, kutheni nisela emsebenzini?”.

Ethetha nabeendaba uTetyana uthe: “Into yokunxiba kwethu iiovololo ikuphazamisa phi ukuxoxwa kwemiba kwiNdlu yoWiso Mthetho? Isinxibo sethu siyafana neso soogxa bethu ePalamente eKapa, futhi zange baxoxiselwe ukunxiba iiovololo. Yintoni le yohlukileyo eMpuma Koloni?”

UTetyana uthi kule veki izayo baza kuza benxibe iiovololo zabo xa kuxoxwa intetho kaMabuyane.

“Asizukuyeka ukunxiba iiovololo. Ukuba amagosa eNdlu yoWiso-Mthetho enza udushe kuthi, siza kulenza kubo nathi. Siza kuqhuba nokunxiba iiovololo. Akukho mntu unokusibetha thina, futhi asifuni nosityhilizayo kuba siza kuzilwela. Siyeza kwiveki ezayo sinxibe iiovololo zethu xa kuxoxwa ngentetho yeNkulumbuso,” utshilo uTetyana.

USomlomo weNdlu yoWiso-Mthetho, uHelen Sauls-August, uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba: “Imithetho icace gca ngokumayelana nesinxibo samalungu eNdlu yoWiso-Mthetho. Ingxaki yeEFF kukuba ayizi kwiintlanganiso ezijolise ekumilisweni kwezimilo kumalungu.”

USauls-August uthi iEFF ifuna nje amanqaku ezopolitiko ngale nto iyenzayo.

“Yindlela nje yokuzungul’ ichele le yenziwa yiEFF. Asinangxaki yokunxitywa kwesiNtu, singenayo ingxaki ngokunxitywa kweempahla ezibomvu. Ingxaki esinayo yindlela yesinxibo sabo, kuba siyakhabana nemithetho ebekelwe amalungu eNdlu yoWiso-Mthetho.

“Xa bephinda bebuya benxibe eziya mpahla, siza kuphinda similisele imithetho yethu. Ndiyavuya ukubona lo mjijiswano ufotwa ziikhamera, siza kutsho sibone ukuba ngubani owuqalileyo. Emva koko yonke iza kuya kwikomiti yezimilo (ethics committee). Asoze siyiyeke nje le nto.”