Umkhuba wokuxhwitha-xhwithana

Ekuqaleni kwale veki ndikhe ndabuzwa umbuzo kumnatha wonxibelelwano; “kutheni kulula kangaka ukugxekana nokuhlekana phakathi kwabantu?” Xa umntu esehlelwa yinto ebuhlungu babakhona abathi “tshotsho”, ukuba kukho into entsha ezanywa ngomnye umntu kuye kubekho abajonge ukuba ingaphumeleli, kubekho abayigxekayo, njalo-njalo. Zizinto ezisuka phi na ezi?

Ingaba na nyani iingcambu zokuba uyakuba ngumntu onjani apha ebomini zintshula pha kula nyaka wokuqala wokuzalwa komntu?

Kutheni kulula ukuxhwithana kunokuthandana nokuncedisana?

Le nto ihamba ihambe izokudibana nesimo sepolitiki yethu kweli. Oko uthe waqhuba kakubi umbutho kaKhongolose kulonyulo loomasipala kuthande ukuqatsela uluvo lokuba makugxothwe umongameli Zuma ukuze ziphele zonke iingxaki zalo mbutho. Sinento nokugxotha. Sinento nokukhawuleza sithi ingxaki ngulo na lo. Kanti ukuba abantu bebenyanisekile bebezakukhe bathathe eli thuba baphengulule undonakele wezenzo zabo bengumbutho.

Le nto ibuyela kula mbuzo wokuqala wokuba kutheni kulula ukugxekana? Kutheni kunzima ukuncedisa nokwakhana?

Singabantu abanjani na thina le nto singakwazi ukwakhana?

Endaweni yeenkqubo zophuhliso lwezoqoqosho, endaweni yeenkqubo ezixoxa ngezemfundo kufuneka singene kwiinkqubo zokuzazi kuqala.

Kufuneka ngoku silandeni ubuntu bethu phambi kokuba sithi sakulungisa ezoqoqosho. Kunyanzelekile ukuba sifundisane uthando. Kusiya kucaca ukuba saxhwayeka mpela ziziganeko zocalucalulo kangangokuba asisakwazi ukuthembana nokwakhana. Kufuneka sizilungiselele ngoku.

Lo mcimbi wokonwabela ukuxhwitha-xhwithana awusokuze usise ndawo.

Enye yezinto eyenza kubelula mpela ukuxhwithana ngalamagumbi omnatha onxibelelwano apho nabani na anokungena akhwele azehlele kwabanye. Phofu namalungu ale mibutho yepolitiki kufuneka afunde ukuzibamba kwelacala. Noko ayihambi kanje xa izakulunga.