Umkhuhlane wemfuyo: Ubosulela njani abantu?

IRift Valley Fever (RVF) sisifo esihlasela iigusha, iinkomo kwakunye neebhokhwe apho siye sibangele ukuphunza nokufa kwemfuyo.

Kodwa ingaba sibosulela njani abantu esi sifo? Abantu bangosuleleka yiRVF ngokubamba igazi nezinye iincindi kwisilwanyana esichaphazelekileyo. Abantu abaninzi abachaphazelekileyo babaneempawu zokugula emva kweentsuku ezimbini ukuya kwezintandathu emva kokuba bedibene nencindi okanye igazi lesilwanyana esichaphazelekileyo. Iimpawu zokugula emntwini iba ngumkhuhlane, ukuqaqamba kwezihlunu, ukuqaqamba komqolo, ukuphelelwa ngamandla nokuba nencilikithi. Abanye abantu bagula ngamandla, bambi babhubhe nokubhubha.

Umfuyi uza kubuza ukuba angayikhusela njani iRVF. Impendulo: Impahla ephilileyo, engachaphazelekanga ingagonywa ngechiza lokugonyela iRVF, izilwanyana ezingakhulelwanga zingagonywa ngechiza lokugonyela iRVF, izilwanyana ezikhulelweyo okanye ezo zinokuba zikhulelwe, zingagonywa ngeyeza lokugonya ezingekho mandleni okugonya.

Ndingazikhusela njani mna kwiRVF, kubuza umfuyi. Impendulo: Musa ukuzixhela izilwanyana ezigulayo, akuvumelekanga ukutya inyama yezilwanyana ezigulayo, nxiba imaski nezidla zasezandleni xa uxhela okanye uza kuphatha igazi, inyama okanye ithole netakane elingumphunzo.

Zikhusele ngokuba ulubilise ubisi lwempahla ephunzileyo, nenyama yayo iphekwe ngokukuko phambi kokuba ityiwe. Ukuba ucinga ukuba ufuna ingcebiso okanye ulwazi oluthe vetshe, ungatsalela ugqirha wezilwanyana wengingqi yakho.

Ukuba ucinga ukuba imfuyo yakho ichaphazelekile, nceda utsalele ugqirha wezilwanyana okanye igosa elijongene nempilo yemfuyo kwingingqi yakho.

Khusela isiqu sakho, usapho lwakho nemfuyo yakho kwiRift Valley Fever. Olu lulwazi olusuka kwiSebe lezoLimo noPhuhliso lwamaPhandle kuZwelonke.