Umkhwetha uthi utshiswe ngamanzi ngabanentlonti

Usekela mphathiswa wesebe lemicimbi yemveli kuzwelonke uObed Bapela izolo utyelele izibhedlele ezibini kummandla waseNgqeleni naseLibode ngeliya kujonga imeko yabakhwetha abangeniswe kuzo ngeli xesha lolwaluko laphakathi enyakeni.

Lo mmandla waseNyandeni ngowona unabakhwetha abaninzi asele beswelekile. Bathandathu bebonke asele beswelekile kwezi veki zimbalwa zidlulileyo eNyandeni.

Ngethuba engena kwisibhedlele saseNtlaza iSt Barnabas esigcine abakhwetha abalishumi elinesixhenxe uBapela ungene kwigumbi ekugcinwe kulo abakhwetha nekulapho afike wajonga imeko yabakhwetha nezizathu zokungeniswa kwabo esibhedlele.

Uninzi lababakhwetha luxelele uBapela ukuba bazimele abazali ngenxa yoxinzelelo lweetshomi bagqibela bengena engxakini yolwaluko olugwenxa.

La makhwenkwe athi ayazisola ngokungaphulaphuli abazali. Enye yamakhwenkwe agcinwe kwesi sibhedlele ixelele uBapela ukuba yatshiswa ngamanzi abilayo ebhumeni ngabantu abanentlonti.

UBapela uthi uxinzelelo oludalwa ngabahlobo ngowona nobangela mkhulu wale ngxaki yokusweleka kwabakhwetha lo gama abanye begcwalisa amaziko empilo.

“Abantwana abalapha basebancinane, lo nto isixelela ukuba iimfundiso zethu azifiki kakuhle eluntwini. Omnye umceli mngeni ngamabhuma angekho mthethweni, “ kutsho uBapela.

Ukwathe “Sixakekile siqulunqa umthetho wokwenza ulwaluko olungekho mthethweni ibe lulwaphulo mthetho, kodwa kusalindeleke ubuyiselwe ebantwini baphefumle lo mthetho. Abazali mabadlale indima yabo yokukhathala ngabantwana babo.”

Bebonke abakhwetha asele beswelekile ephondweni balishumi elinesine lo gama asele bephulukene nobudoda belinganiselwa kwisine.

UNkosi Gcobani Tyhali ongusihlalo weqoqo lokwaluko e-O. R. Tambo uthi eminye imimandla enezikolo zolwaluko ezingekho semthethweni ayifikeleleki, nto leyo idala kufikwe sele konakele emabhumeni.

Eli gqiza likwatyelele isibhedlele saseCanzibe eNgqeleni.

isibhalo@inl.co.za