Umkil’ uLundi Ka Tyamara

Mphemfumlo wam wophelelaphi na? Kwezintlungu zalo umhlaba, Ilanga lam seliyatshona, Nkosi yam nguwe owaziyo, Yawunabel’uqaqaqa imvumi yaseBhelema Ishiya izwi elakuhlala linkenteza ezindlebeni zethu, Ubuso esingasayi kubuya sibubone ngeliso lenyama, Uhambil’umlonji wakokwethu, Kumsubil’UKUFA umntanomntu, Wawunabel’uqaqaqa eseze ngobuso elizweni, Ziyakuvelaphi na iinkonde zangomso, KUFA ubulapha izol’elinye, ubulapha izolo, ulapha nanamhlanje, Isono sethu siyintoni na?

Iintlungu zakho Lundi besingenako ukoxuthela zona, Iimbandezelo besingenako ukuthathela zona, Intshutshiso besingenako ukuyitshabalalisa, Inzingo besingenako ukuzithabathela kuthi, Kodwa besinawo amandla okupha umthandazo sikomeleza, Lala ngoxolo uphumle sizukulwana sikaTyamarha, Kumnyama kuhlwile empilweni zethu.

Bulela kuYehova, ngokuba elungile, Umda wabekwa usesesizalweni, Uchongiwe wonyulwa phakathi kwezihlwele, Utyunjiwe yiNkosi uba uzenze idini, Idabi lokufa ulilwile de woyisakala. UKUFA kwakho kuchukumise isizwe, UKUFA kwakho kutyoboze iintliziyo, UKUFA kwakho kuthunuke izilonda ebesezirhawukile, UKUFA kwakho kushiy’isizwe sidangele, UKUFA kwakho kushiy’uluntu lunxunguphele, UKUFA kwakho kushiy’usapho lukhedamile, UKUFA kwakho kushiy’imibuzo engenampendulo, UKUFA kwakho kushiy’iintsana zakho zingenabani, UKUFA kwakho kushiy’umzil’ongaqhelekiyo – umzila wosizi.

Yoxuth’ikrele lakho Thixo kuSathana ulisebenzisa gwenxa, UKUFA kuyazovuy’intliziyo zethu kuzishiye zixhwalekile, UKUFA kuyayoxuth’ingqondo yethu sisale sime nematha, UKUFA kuyayihlukumeza imiphefumlo yethu sisale sidangele, UKUFA kuyasovuy’emoyeni sisale simatshekile.

Intlaninge yenkedam’ingqin’ukuba nkulu kwendima edlalwa kukufa, UKUFA kuzenz’untloyiya kubatya abantwana besebhuzu-bhuzu, Ndoxutheleni uvalo nindinik’isibindi namandla, Amandl’okukhalimela UKUFA okungapheliyo,

Ukufa lutshaba olunobungangamsha bokuxhwila nobusela, Ndibolekeni ikrele ndihlabe ngalo kulo bhubhani, Zesikwazi’ukubon’isizukulwana sethu, Ndikhuphen’ingevane emadolweni, Zendikwazi ukubhekisa kunozala wenkedama, Ndoxutheleni ubugwala nindikhuphe nentaka, Zendithethe ndishiy’endingalaziyo kulo Mtyholi, Zizwe zakuthi ndoxutheni ubuyilo, Ndiphen’ubuciko ndizogadlela ndivakale, Kufa ndibolek’indlebe ndikubuz’mbuzo. Uyakufa nini wena kufa? LALA NGOXOLO LUNDI, UMZAMO UWUZAMILE, UGQATSO ULUFEZILE, SOBONANA KWELIZAYO.