UMkomishinala omtsha wephondo

Isikhokelo samapolisa eli phondo leMpuma Koloni siphantsi kwesikhokelo somntu ongumama kwakhona, kulandela ukutyunjwa kukaMajor-General Liziwe Ntshinga njengentloko yamapolisa ephondo.

Iindaba zokutyunjwa kukaNtshinga zibhengezwe ngoLwesihlanu, noxa zingekadizwa ngokusesikweni.

Oku kulandela ukufikelela esiphelweni kwesivumelwano seminyaka emihlanu salowo obesakuba nguMkomishinala wamapolisa eli phondo uLieutenant General Celiwe Binta.

UNtshinga ungena kwesi sikhundla ethwele amava asuka nawo njengomcuphi kooKhetshe (Hawks), nanjengoko esebenze njengentloko yeli butho kumaphondo afana noMntla Koloni, Freyistata nakuzwelonke.

Phakathi kwamatyala azigqamise ngawo uNtshinga, kusekuphandeni ngetyala lentombazanana eneminyaka emithathu uPerfect Gift Msesiwe, 3, yaseMdantsane eMonti, eyaxhwila yinkosikazi eyayincedisa kweli khaya yaseMozambique, uSindisiwe Cresentia Ntsokana, 32, kunyaka ophelileyo, emveni koko wabanga imali engange-R500 000 kubazali bentwazana.

Kwimpumelelo yokubhaqwa kukaNtsokana, yaba nguNtshinga ekunye negqiza lakhe becupha ngeli tyala.

UNtsokana wagwetywa amashumi amabini engaphakathi eziseleni yinkundla yamatyala yaseMdantsane kunyaka ophelileyo.