Umlilo kwisikolo samabanga aphantsi

EKapa: Kutshe yonke into ibingaphakathi kwigumbi lokufundela abantwana abasaqalayo esikolweni uGrade R, kwisikolo samabanga aphantsi iSombisana kwingingqi yase Site B eKhayelitsha. Ngentsasa yangoLwesibini, kuvumbuluke umlilo ongaziwayo unobangela wawo kwigumbi lokufundela nalapho bakhutshwe ngokugxabha-gxabhisa abafundi.

Iingxelo zidiza ukuba eli gumbi litshileyo belingekabi nawo umbane nto leyo iye yaba ngumnqa ukuba litshiswe yintoni. Utitshalakazi kwabasaqalayo uAsanda Khohlakala uthi: “Sothuke kakhulu ngulo mlilo kuba akukho kwanto apha ngaphakathi ibinokuqala umlilo nanjengoko igumbi eli belingenawo umbane. Sibulela nje ukuba abantwana bekwazile ukuphuma bonke besindile, nangona kwenzeke umonakalo omkhulu kangaka.”

Izicima-mlilo zifike ngokukhawuleza kwesa sikolo zancedisa ukucima umlilo nobungeka nwenweli kwamanye amagumbi esikolo. Amapolisa athi unobangela womlilo awukaziwa kwaye kuzakuqhutywa uphando.