Umlilo otshabalalise usapho lonke ePhilippi East

Amapolisa aseKapa aqhuba uphando ngesiganeko somlilo otshise ityotyombe kwasweleka amalungu osapho amathandathu, ePhilippi East. 

Iingxelo zidiza ukuba lo mlilo uvumbuluke ngezithuba zentsimbi yesihlanu ekuseni nalapho kutshe umama, utata nabantwana abane.

Othethela amapolisa ephondweni, uNoloyiso Rwexana,  uthi “amapolisa abizwe ngezithuba zecala emva kwentsimbi yesihlanu ekuseni. Ekufikeni kwawo afumene imizimba emithandathu; indoda nomfazi abaneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu ubudala, nabantwana abane – omdala uneminyaka esithoba ze omncinci abe neminyaka emibini. Abathahu kubo ngamantombazana, omnye yinkwenkwe.”

Ingxelo yomnxusi obehlala nolusapho ithi ibe nguye umntu wokuqala ukubona umlilo nowenze iinzame zokuwucima. Uthi “emva kwentsimbi yesihlanu bendiyokuchama phandle, ndabona umlilo ndava izikhalo zabantwana ngaphakathi endlini. Ndizamile ukusebenzisa ipeki ndathi ndakubona ukuba ndiyohluleka ndayinika indoda yomzi kodwa nayo yatsho yancama; isango lentsimbi lingavuleki.”

Ofunqule umntwana nguCaroline Msila ecaleni kwakheGetrude Makhanda ongumama wendoda etshileyo

Amapolisa athi unobangela womlilo awukaziwa kwaye kusaqhutywa uphando.