Umlo wezihluthi

Ngeli xa isaqhubayo inkqubo yokutwelisa abantu kwiKomishini kaZondo yokubanjwa kombuso ngobhongwane, makhe sincokole mna nawe mfundi.

Ndiphulaphula ndiphulaphule ndicinge, ndithi mna nawe isingathi sikude lee kuyo yonke le nto yenziwayo. Mna nawe sifuna izibonelelo amiselwe ukuba asinike zona urhulumente wethu, qwaba!

Kungokunje sibona izihluthi zibhodlela kuthi. Ngumlo wezihluthi lo okude lee kum nawe, thina zilambi.

Ezi zizinhanha ezingawothiyo umlilo ezixambulisana ngentlutha yazo. Kule komishini andikeva mali kuthiwa ibiwe okanye kuthiwa ihliswe ngomlenze. Endikuvayo kukuba izihluthi zishiyene ngamendu ukuya enqatheni, ze sathi esifike kuqala salibamba ntshilikithi! Kwatsho kwanzima ukuba ezinye zisondele.

Kukhutshwe iithenda ngokusesikweni, kwangenelwa ngokusesikweni ngoosomashishini.

Okutenxileyo kukuba osikhwama sakhe sivalwa ngedolo unyundule kuso wanyoba ukuze agwetyelwe ngedolo. Mna nawe, kwanorhulumente, asibelwanga mali kuleyo nto.

Kuqhathaniswa iinkqubo zokunika iithenda ebesihleli singazukukhotha naphantsi thina kuzo. Enokuba bezinikwe ngendlela emiselweyo na besingazungena ndawo.

Kambe ke, apha phakathi kwam nawe mfundi, ngubani obengenoyithatha le mali kuthiwa kunyotywe ngayo aba bakhankanywa kuZondo?

Ndiphantse ndiqiniseke ukuba mna nawe besingenongayithathi, kuba silambile, imali siyayifuna. Ukuba ke kunjalo ingaba asivi sinomona na ke ukukhalazela aba kuthiwa banyotyiwe? Ingaba bekuya kuthi ukuze kube kulungile kunyotywe mna nawe?

Thina bantu bakhulele ezilalini sikhulele phakathi kwamakomkhulu. Yinjece endala ukufumbathisa amakomkhulu xa unomcimbi ofuna ukuhambele kakuhle embandleni.

Amakomkhulu ayachwechwelwa ngezinto ngezinto, afunjathiswe. Xa usiya komkhulu ngenjece eyiyeyakho, kungekho sembizweni, akuyi ujingisa izandla uya uphethe into yokwasula umlomo nokuba yeyokuhlamba izandla zikamhlekazi!

Ikomkhulu kaloku londliwa sisizwe ngeendlela ngeendlela. Ukufunjathiswa kwekomkhulu ngezi zinto ke kuthetheleleka ngelokuba lisiko elidala ukuba ungaphumi komkhulu ungashiyanga nto, kwaye lingabi lide ixesha ungakhange uthumele nto komkhulu, nangaphandle kwesizathu. Umhlekazi uyondliwa!

Ngubani ke ongayaziyo leyo nto kuthi apha bafundi bam basezilalini?

Ukuba niyayazi kwaye niyangqina ukuba sisithethe ukukhathalelwa kwamakomkhulu ngokuthi afunjathiswe, sizigweba ngamthetho mni ezi zihluthi zichwechwela amarhulumente ngobusuku ngemicimbi yeethenda? Sithi mazingakwenzi oku sibe thina sikwenza?

Baninzi apha kuthi abasele benyobe abantu ngabantu ngeendlela ngeendlela, bebanyobela izinto ezahlukileyo.

Ukuthengela unontlalontle idilinki akuba ekuncede ukufumanela umntwanakho indodla kukunyoba!

Utitshala okunceda ukuba ufumanele umntwanakho indawo kwisikolo afundisa kuso nangani bekuthiwe kugcwele unento ayijongileyo, akukhathaliseki nokuba ucenga ukuhlalisana kwenu njengabamelwana na.

Zininzi ke ngoko iindlela zokunyoba kwaye mna nawe sele sinyobe kwiindawo ngeendawo ukuzuza izinto ngezinto.

Nothi yena akakanyobi makacingisise! Ukuba ke mna nawe siyanyoba imihla ngemihla, sinxakanyiswa yintoni kolu nyotywano lwezihluthi? Mna bendakuva ngcono xa bekusithiwa kubiwe imali ebibekelwe ukwenza indlela eya phaya kuJusefu kuNgcengane.

Indlela eya kuJusefu kuNgcengane imbi kakhulu; zihamba nzima iinqwelomafutha ezimfutshane. Kungenjalo nje ke andikabi nakuphakama koku sele ndikuvile, kuba kusaphaxulana izihluthi, mna ke ndisisilambi.

Makuthiweni na ke ngoko? Ingaba ndithi ukunyoba kulungile kusini na? Nakanye! Ukunyoba akulunganga. Ukunyoba kugqiba inyani.

Ukunyoba kutshabalalisa isizwe, ukuba sizale amaxoki namaphengetsha asoloko ekhokelisa izisu zawo. Ukunyoba kucudulela izixhwithantamo ukuba zihlale zilambile kuba zingenandlela yokunyoba, izihluthi zihlale zihluthi.

Ukunyoba kugqiba ubulungisa. Goba msenge iibhokhwe zikutye!