UmLungukazi ekuthiwa nguNomamfengu

Ukuba awungomhambeli eMzantsi Afrika uyazi ngqo ukuba isininzi sabaNtsundu siyayicekisa into yokuthiywa kwabantu ngamagama esiLungu.

Umzekelo, umbutho wePAC owasekwa ngowe1959 wawuthetha poqo usithi abaNtsundu mabayeke ukuba zizicaka zabeLungu ezivumela abeLungu bazibize ngokuba ngamaBhoyi (Boys) namaGeli (Girls). Bayeke kwakhona abaNtsundu ukubiza abeLungu ngokuba ngooBhasi (Baas) nokugoba ngamadolo emLungwini besithi ‘mLungu wam,’ okanye bancome umntu owenza into entle bathi ‘ngumLungu’.

Namaphephandaba angenelela ebhala amanqaku akhalazela oku. UXhasa, F.T. (1951) wakhupha inqaku ku‘Umthunywa’ ngowe1951 esithi: “Ngathi bekungangcono ukuba bathi abantwana abazalwa ngeli xesha lokwahlulahlulwa kwabaNtsundu kwabaMhlophe, kungabi sathiywa mntwana ngagama lesiLungu. Akukho mLungu unagama lesiNtu, ngoba asiyonto yakowabo.

Inkosikazi kaMfu. J. Howgate Greenwood egama linguMuriel May Greenwood owayeyintombi yakwaCurnick, igama lakhe lesiXhosa kwakusithiwa nguNomamfengu. Eli gama lalisukela kwindima eyadlalwa nguyise xa kwakusenziwa iinguqulelo zokuqala zeBhayibhile yesiXhosa.

UNomamfengu, uMuriel May Curnick wayezalwa nguMfu. Theophilus Robert Curnick owayengumfundisi phakathi kwabaNtsundu eGcuwa nasemaMpondweni. Kowabo babengabantwana ababini, inguye nomnakwabo uAlbert Edward Curnick.

Unina yayinguMargaret Annie Start intombi kaMfu. Joseph Start waseMount Arthur. Uyise nonina batshata ngoLwesibini, umhla we-16 Meyi 1895 betshatela e ‘Thanksgiving Church, eMount Arthur, betshatiswa nguyise wenkosikazi uMfu. Joseph Start encediswa nguRev. D.B. Davies.

Umyeni kaNomamfengu uMfu. J. Howgate wayengumfundisi eNtabankulu kwicawe yamaMethodi kwelamaMpondo aseMpuma, wasweleka ngomhla we-14 Oktobha 1937.

Iphephandaba ‘Umthunywa,’ lomhla wama20 Oktobha 1937 labika ngokusweleka kukaMfu. J. Howgate, kwinqaku elithi, ‘Umfundisi J.H. Greenwood Akasekho’: “Sivelana nosapho nezihlobo zoMfu. J. Howgate Greenwood waseNtabankulu wamaMethodi obhubhele kwiHospitala yaseBloemfontein ngoLwesihlanu esezandleni zamagqirha.

Kuqondakala ukuba ubesiya eBloemfontein kunye nenkosikazi yakhe ngemoto. Yasuka kwindawo ethile yawa kunye nabo yabhukuqa, wenzakala umfundisi.

Umfundisi lo ube ngumyeni wentombi kaMfu. T.R. Curnick owaziwa kakhulu eGcuwa nasemaMpondweni. Watshata intombi egama lesiXhosa ibingu “Nomamfengu”. Wakha wanexesha kwaGatyana-Gcaleka Mission naseBensonvale singekavalwa eso sinala ngamaWesile. Yilahleko enkulu nebuhlungu kumaMethodi nakumaAfrika.”

UMfu. Theo R. Curnick uyise kaNomamfengu wabanenxaxheba ekuguqulelweni kweBhayibhile esiXhoseni. Imbali ithi kuthe ngethuba lokusetyenziswa kweeBhayibhile zokuqala eziguqulelwe esiXhoseni kwakho ukungaboni ngasonye phakathi kwamaMfengu namaXhosa.

AmaMfengu ayethanda esamkela iBhayibhile eyaguqulelwa esiXhoseni nguAppleyard ngowe1864, aze wona amaXhosa omthonyama abe esamkela inguqulelo entsha yeBhayibhile ehlaziyiweyo yowe1889, kwakunye nenye inguqulelo yeBhayibhile yohlaziyo oluhlaziyiweyo lowe1906.

UMfu. Charles Pamla wamaWisile umfo wakwaRhadebe owayeyiMfengu, wavela ngowe1908 ekhalaza, esithi abo bafuna kusetyenziswe iBhayibhile ehlaziyiweyo bafuna ukwanelisa amaNgqika (amaXhosa), kuba sele ikhona inguqulelo kaAppleyard eyeyona ibhalwe ngohlobo olwanelisa ncakasana zonke iintlanga ezithetha isiXhosa.

UMfu. G.P. van der Merwe ongumntu oMhlophe owayenguNobhala weBritish Foreign Bible Society’s Cape Auxiliary, waphawula wathi, isininzi sabantu sifuna kusetyenziswe inguqulelo yeBhayibhile kaAppleyard, kangangokuba abantu abaninzi abafuni nokuyijonga inguqulelo entsha ehlaziyiweyo yeBhayibhile.

Kuthiwa ngomhla wama24 Agasti 1909, uMnu. John Tengo Jabavu owayeyiMfengu ekwangumhleli wephephandaba Imvo ZabaNtsundu, ucatshulwa nguJochem S Arnadt kwileta yakhe ethi, “Query Xhosa Bible,” awayeyibhalele umhleli uJoan Wardop ngoLwesine, umhla we13 Septemba 2012, esithi: “Abantu abathetha isiXhosa baziindidi ezimbini amaMfengu namaXhosa. Inguqulelo kaAppleyard yeyona ilandelekayo kumaXhosa namaMfengu . Uhlaziyo oluhlaziyiweyo lunamagama awaziwa ngamaXhosa kuphela.”

Le mbambano yokungevani ngeBhayibhile enesiXhosa esamkelekileyo emayisetyenziswe ziimvaba ngeemvaba zamaXhosa yasonjululwa ngokupapashwa kohlaziyo olubizwa iUnion Version olwapapashwa ngowe1927.

Esi sigqibo kwafikelelwa kuso emva kokuba iqumrhu elalibizwa ngokuba yiBoard of Revisers lathi lacela iMethodist Missionary Society incedise.

USt.J.P. Yako kwincwadi yakhe ethi, ‘Ikhwezi,’ uyangqina ngala masuka-ndihlale okubhalwa kweBhayibhile yesiXhosa eza kwamkelwa ziimvaba ngeemvaba zamaKrestu:

“Siya kukhumbula ukuba iBhayibhile le yesiXhosa ineenguqulelo ezintathu, ikho leya yokuqala ekuthiwa yekaAppleyard, le ikholise ngokusetyenziswa liBandla laseWesile, ekuthe kamva kwabonakala into yokuba isiXhosa sayo asamkeleki kumaXhosa akwaNgqika, kwenziwe ke ngoko inguqulelo yesibini ekuthiwa yiRe-revised Xhosa Bible ekhunyushwa ngesiXhosa esintsokothileyo sakwaNgqika.

Le ke ikholise ukusetyenziswa liBandla laseRhabe; kukho le Re-revised Xhosa Bible awathi uRev. W.B. Rubusana waba nomsebenzi omkhulu wokuyiguqula ephesheya, athe wabuya selethiwe jize ngokuba yi-D.D.

Kuthe ekuhambeni kwexesha kwabonakala into yokuba makuhlanganiswe zonke iimvaba kwelamaXhosa kwenziwe inguqulelo yesithathu yesiXhosa sangoku, ethe yona yabizwa ngokuba yi-“Revised Union Version.”