Ummi wangaphandle ona-16 useluvalelweni lwamapolisa ngezityholo zokudlwengula inkwenkwana ena-3

Ummi welizwe langaphandle oneminyaka elishumi elinesithandathu (16) ubudala useluvalelweni lwamapolisa malunga nokudlwengulwa kwenkwenkwana eneminyaka emithathu (3) ubudala kwilali yaseSasekani phantsi kweRitavi, kwiSithili saseMopani, eLimpopo ngoMvulo, umhla weshumi elinesithathu (13) kuCanzibe 2024 malunga nentsimbi yesithathu emva kwemini.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa uColonel Malesela Ledwaba, kuvakala ukuba ixhoba elineminyaka emithathu (3) ubudala liye laya kudlala eyadini yommelwane walo. Emva koko, wabuyela kokwabo waza waxelela umakhulu wakhe ukuba umfana oneminyaka elishumi elinesithandathu (16) ubudala ongumhlobo womnakwabo uye wamdlwengula.

“Kuthiwa umakhulu uye waya kuyise womrhanelwa ukuba enze uphando ngesi siganeko kodwa umfana oneminyaka elishumi elinesithandathu (16) ubudala waziphika izityholo abekwa zona.

“Lo mba uye waxelwa ngoko nangoko emapoliseni laze ixhoba lasiwa esibhedlele ukuze lixilongwe,” utshilo uLedwaba.

Umrhanelwa uye wakhangelwa wabanjwa ekuseni ngoLwesibini umhla weshumi elinesine (14) kuCanzibe 2024, ngethuba ebekwilali yaseSasekani.

Igosa lovavanyo kulindeleke ukuba liqulunqe ingxelo yovavanyo emalunga nomrhanelwa eza kusetyenziswa enkundleni kungekudala.