Umninawa kaBuyelekhaya uzakuba libambela-kumkani

Mthandeni Jongisizwe Dalindyebo

KUBONAKALA ngathi umninawa kaKumkani Buyelekhaya Dalindyebo sele elungele ukubambela umkhuluwa wakhe emva kokuba ikomishini ebityunjelwe ukujonga oyena mntu uselungelweni – ngokwesiko – ithe nguNkosana Mthandeni Jongisizwe Dalindyebo oselungelweni lokubambela le kumkani yabaThembu isentolongweni.

Ikomishini yesebe lentsebenziswano kurhulumento kwakunye nemicimbi yeenkosi (Cogta) ibhengeze igama likaNkosana Jongisizwe njengoselungelweni lokubambela uKumkani Zwelibanzi.

UNkosana Jongisizwe wolekela uKumkani uBuyelekhaya nanjengoko bezalwa nguKumkani Sabata Jonguhlanga Dalindyebo noKumkanikazi NoMoscow Dalindyebo.

Amalungu obukhosi bakwaDalindyebo ebephakamise igama likaNkosana Jongisizwe nelikaNkosana Azenathi Dalindyebo kule komishini.

UNkosana Azenathi ngunyana wokuqala kaKumkani Buyelekhaya, noxa nje unina kaAzenathi engeyonkosikazi yesizwe (umfazi ozekwe kobunye ubukhosi).

Isithethi sobuKumkani babaThembu uNkosi Daludumo Mtirara uthi bayavuya ude waqatyeliswa umba wokuba ngubani ozakubamba endaweni kaKumkani Dalindyebo.

Isibhengezo sale komishini karhulumente siza kwiintsukwana emva kokuba iikumkani zaseMpuma Koloni zithe zatyelela uMongameli Jacob Zuma eRhawutini kwiveki ephelileyo ngenjongo yokumcela ukuba axolele unyana kaKumkani Sabata Dalindyebo.

Eli gqiza beliye eRhawutini beli quka iKumkani yamaXhosa uMpendulo Zwelonke Sigcawu, eyabaThembu baseRhode uSiyambonga Dalimvula Matanzima, eyamaMpondo aseNtshona uNdamase Ndamase, eyamaMpondo aseMpuma uKumkanikazi Lombekiso MaSobhuza Sigcau.

IKumkanikazi yamaRharhabe uNoloyiso Sandile ayikhange iphumelele kodwa ibimelwe nguNkosana Zolile Burns-Ncamashe.

UMtirara uthi uNkosana Jongisizwe ukhwebe indibano koMkhulu eBumbane ngoLwesihlanu (21 kweyeDwarha) ebiza bonke abantwana bakaKumkani Ngangelizwe ukuze kuxoxwe ngalo mgqaliselo wale komishini.