Umnombo kaXhosa

UNtu uzala uNguni, ozala uXhosa, ozala uMalangana, ozala uNkosiyamntu, ozala uTshawe, ozala uNgcwangu, ozala uSikhomo, ozala uTogu, ozala uNgconde, ozala uTshiwo, ozala uPhalo, ozala uGcaleka, ozala uKhawuta, ozala uHintsa, ozala uSarhili, ozala uSigcawu, ozala uGwebinkumbi, ozala uNgangomhlaba, ozala uZwelidumile, ozala uXolilizwe, ozala uZwelonke.