Umnqa umrhanelwa obuleleyo ukhutshwe eziseleni engekaxoxi noxoxa!

UZoleka Zoe Mputye odutyulwe wabhubha ngasecaweni eMonti kuLwesine weveki ephelieyo.

Indoda erhaneleka ngokudubula ibulale unkosikazi wayo eMonti, kuLwesine weveki ephelileyo, ngethuba le nkosikazi negama linguZoleka Zoe Putye iphuma eCaweni, ikhutshwe ngeCawe ingakhange ivele nokuvela kwiiNkundla zamaTyala emva kokuba iye yabanjwa yavalelwa kwisikhululo samaPolisa saseBeacon Bay ngempela veki.

Oku kudale unxunguphalo kusapho, kumanina emibutho ngemibutho efana naweANC, iMasimanyane Women’s Rights International, kunye neNehawu ngethuba etshotsholoza ngeengoma ngaphandle kweNkundla ngoMvulo elindele ukuba kuvele umrhanelwa kanti umrhanelwa lowo ukhutshwe ngondlela mnyama ngeCawa.

OnguCeba weANC eBCM nokwanguSihlalo weWomen’s Caucus uZininzi Mtyingizane, uthi kubothusile okokuba umrhanelwa ukhutshwe engakhange avele nangotshe ezinkundleni.

“Okusothusileyo kukuba umrhanelwa obanjwe ngempela veki siva sekudala sihoboloza phandle ukuba ukhutshiwe ngezolo. Njani engekaveli nokuvela ezinkundleni, sisafuna ukwazi kumcuphi wetyala ukuba litheni liphethwe kanje eli ityala.

“Sizimisele singamakhosikazi, asiyi kuthi cwaka sakuyilandela de avele umbulali womntu ongumama omshiyise abantwana bakhe,” utshilo uMtyingizane.

OkaMtyingizane uqhube wathi baze ngeenjongo zokufaka ifuthe elimandla emthethweni ukwenzele umthetho ubone ukuba bengamakhosikazi esi sehlo asibonwabisanga.

“Siva kabuhlungu zizenzo zeGBV. Sithetha ngomfazi oswelekileyo, umfazi oshiye iintsana zakhe, umfazi odutyulwe phambi komntwanakhe.

“Ukuba umthetho waseMzantsi Afrika uyasicinezela singabafazi, luxanduva lwethu ukuba siphakame simanyane, kwaye ukuba singabonisa uthando phakathi kwethu makhosikazi, singabumbana, sakhane, kwaye sixhasane.”

UThando Manyonga onguSihlalo weNehawu kwibrantshi kaHuman Settlement apho uSis’Zoe ngokohlobo abambizangalo ebelilungu, uthi beyiNehawu abahambisani nezenzo zeGBV.

“Asihambisani nezenzo zeGBV kwaye sithi umthetho mawudlale indima yawo kwaye sakubalapha de libe liyaxoxwa ityala kwaye alweleke noSis’Zoe,” utshilo uManyonga.

Ingxelo iqhuba ithi kolu sapho bekungekuhlanga kunezenzo zeGBV kuba bekukho nesithintelo senkundla ngakumyeni iProtection Order ngamanye.

UFrida Myburgh ophuma kwiMasimanyane Women’s Rights International uthi nabo bavile ukuba besele kukho neProtection Order ebikho ukubonisa ukuba bekungasekho mnandi.

Uthi abakulwelayo kukuba umenzi wobubi angayifumani ibheyile kwaye aphinde avalelwe axoxe. UZoleka siyeva nokuba ebelixhoba leGBV.

UMyburgh uqhube wathi lo mama ubulewe ngase Caweni okothusayo. “Sikholelwa ukuba iCawe yindawo ekhuselekileyo kwaye neyokugqibela ukuba kungenzeka into enje ngakuyo.

“Esizakwenza sizakuqhubekeka sixhasa abantwana bolulekwe nangokwasemphefumlweni kwaye siqhubeke silandelele netyala de libe liyaqhubeka kwaye liqosheliswe.”