Umnqa wokulahleka kwamakhwenkwe aseGcuwa

LISHIYEKE likhwankqisekile ngumnqa wokunyamalala kwamakhwenkwe amabini ebelihamba nawo inenekazi laseGcuwa nelingumhlali kwindawo yaseRandburg eGoli.

UZola Matshoba uthathe esi sibini sala makhwenkwe akwa- Myendeni, uThabiso oneshumi elinesixhenxe kwakunye nomninawa wakhe uWanda oneshumi elinesithandathu kwikhaya labo eliseCuba eGcuwa ngentsasa yangecawa, emva kokuyalelwa nguyise wawo uGiven Mahlangeni nongumhlali ePitoli.

“Sifike samisa ixeshana e-Aliwal North sathenga ukutya, ndihamba nomntwana wam oyintombazana, babe bona behleli emotweni,” utshilo uMastshoba.

Uqhube wathi, “Sithe xa sifika bacela ukuya kwindlu yangasese, ndabacela ukuba balinde kancinci ndizakumisa kwalapha endleleni.”

UMatshoba uthi, ebemise egaraji eBloemfontein, esecaleni kohola wendlela uN1 sedlulile kule dolophu, ekweli cala liya ngaseRhawutini ngethuba elahlekana naba bafana.

“Sithe xa sifika apho ndathi kubo masikhe sehleni emotweni sibethwe ngumoya, solule nemilenze. Behle baya kwelinye icala kwalapha egaraji, ndabe mna ndisiyongena kwindlu yangasese, ndikwahamba nalo mntwana wam.”

UMatshoba uthi uqale ukunxunguphala xa ixesha lihamba elindile bengafiki waqalisa ukubuzisa. Uthe, “Ndiqale ukubuza kwaba bafana basebenza egaraji, bandidibanisa nomanejala wabo.” Emva koko utsalele umnxeba kuyise wabo nozame ukuqhakamshelana nabo kodwa zabe zivaliwe iifowuni zabo.

UMatshoba uqhube wathi, “Emva kokuba uyise wabo engabafumani ndifowunele amapolisa, nawo afika ingaphelanga imizuzu engamashumi amathathu, akhangela. Emva kokuba engabafumani athe akakwazi ukuvula ityala zingadlulanga iintsuku ezimbini belahlekile.”

UMahlangeni onguyise wala makhwenkwe uthi, “Bayabonakala kwikhamera xa bephuma emotweni, kodwa bahamba baye kwicala elingena- khamera.”

UQhube wathi, “Asazi nokuba baxhwiliwe okanye bebengafuni ukuza kum, ibe bohlikile ngenjongo yokubaleka, ndisaxakwe nayile yokuba babe abakafiki eGcuwa kude kube ngoku ukuba batya ntoni betshintsha phi.” Obabonileyo, ucelwa ukuba azise amapolisa.