Umnqweno kaMandela ngeMpuma Koloni, ongazange ufezeke

KWIMINYAKA yokuqala karhulumente wentando yesininzi kukhe kwakho ixesha apho obesakuba nguMongameli uNelson Mandela wayengaboni ngasonye neenkokeli zorhulumente waseMpuma Koloni, nto leyo yade yabangela uMadiba angqubane ngamazwi noRaymond Mhlaba owayeyiNkulumbuso.

Oku kungokuba uMandela wayefuna ukuba amasebe amathathu oburhulumente baseMpuma Koloni (elezemfundo, elezempilo nelezolimo) abenee-ofisi eMthatha endaweni yaseBhisho naseQonce nanjengoko kunjalo ngoku.

Ingqonyela kwiBhunga laMafa eSizwe (National Heritage Council) uAdvocate Sonwabile Mancotywa, uthi kwakuphaya ngonyaka ka1995 ngethuba uMandela eveza inkxalabo yakhe ngephandle ebelifudula lisaziwa njengeTranskei. “UMadiba wayefuna ukuba ii-ofisi ezithile zamasebe aseMpuma Koloni zingabikho eBhisho kuphela, wayefuna ukuba ezinye zee-ofisi zoburhulumente bephondo zibeseMthatha. “Kwindibano eyayiphakathi kukaMadiba no-Oom Ray, apho mna ndandikho kuyo kuba ndandingumphathiswa wephondo, uMadiba wabuza ukuba kutheni amasebe karhulumente wephondo eseBhisho wonke nje. “U-Oom Ray wathi uyimamele inkxalabo kaMadiba, wathi uzakuqala axoxe namahlakani eANC phambi kokuba enze isigqibo.

UMadiba wathi uzakumnika nje inyanga * -Oom Ray ukuba ayenze le nto,” kutsho uMancotywa. Emva kokuba ebonile uMadiba ukuba ayide yenzeke le nto yala masebe, wafowunela * -Oom Ray kwakhona, esithi uza eMpuma Koloni ukuzokulungisa lo mbandela.

“Wafika enomsindo uMadiba, wamamela ingxelo eyayisenziwa nguDumisani Mafu [owayengusihlalo weANC eMpuma Koloni ngelo xesha]. Kule ngxelo, uMafu waxelela uMadiba ukuba into ekwizicwangciso kukuba kwakhiwe ii-ofisi zengingqi hayi ukuba kusiwe amasebe eMthatha.

“Emva kokuba egqibile uMafu, uMadiba waxelela intlanganiso ukuba ebekhe waseNgqeleni ehamba noBantu [Holomisa] apho waxelelwa lixhego elithile elathi iyeza legusha lalilifumana eBotha Sigcau eMthatha, kodwa lafumana ubunzima emva kokufuduswa kwamasebe kumane kusithiwa yonke into ixinge eBhisho.

“UMadiba waxelela * -Oom Ray ukuba kufuneka amanye wamasebe esiwe eMthatha, esithi makayenze lo nto nokuba akuvunywa ngamahlakani eANC. Zange ide yenzeke le nto uMadiba wayeyifuna, futhi wayengaxolanga yilo nto,” kutsho uMancotywa.

UMancotywa uncome * -Oom Ray indlela awakwazi ngayo ukusingatha esi sicelo sikaMadiba, kodwa ngaxeshanye wakwazi ukumamela iimfuno zamahlakani eANC.

Ethetha ngobomi bukaMhlaba, eBhisho kutshanje, uMancotywa uthi le nzalelwane yaseBhofolo yabhubha iyimpula kalujaca ngenxa yentembeko nokucikideka kwayo ekuzabalazeleni abantu beli lizwe. UMhlaba wayephakathi kwamabanjwa etyala lodumo iRivonia, apho wagwetywa ubomi ejele eRobben Island ekunye nezinye iinkokeli zomzabalazo ezifana noMandela, Elias Motsoaledi, Walter Sisulu, Andrew Mlangeni, Govan Mbeki, Ahmed Kathrada nabanye.