Umnqweno webanjwa elilinde ukuxhonywa

Udliwanondlebe ndalwenza eDutywa kwilali yaseMunyu noNomalizo Nyovu. Ngalo mhla kwakungcwatywa amathambo kaThembekile Titus Nyovu owaxhonywa kwintolongo enkulu yasePitoli ngenxa yesityholo sokufuna ukubhukuqa umbuso wabaMhlophe.

Umdla wam yayikukuva ukuba kwasala kusenzeka ntoni ekhayeni lakhe bakuba bevile ukuba ngosuku oluthile uza kujingiswa ngentambo ade abhubhe. Ndandifuna ukuva umyalezo awawushiyayo.

Amazwi okugqibela enziwa ngumntu okubone kusiza ukufa kwakhe abalulekile kuba asisipili sezinto azixabisileyo nanqwenela ukuba zishiyeke zisenzeka.

UYesu Krestu emva kokuba ejingiswe emnqamlezweni wathetha amazwi asixhenxe. Elokuqala lalisithi, ‘Bawo baxolele kuba abakwazi abakwenzayo,’ elokugqibela lalisithi, ‘Bawo ndiwunikela ezandleni zakho umphefumlo wam.’

USocrates isilumko senzulu-kuqiqa saseAthens kwelamaGrike wamangalelwa ngesityholo sokonakalisa ulutsha lwaseAthens ngokulufundisa isifundo senzulu-kuqiqa esasilwenza ludelele unqulo lwaseAthens. Wagwetywa yinkundla ukuba akhethe ukubhacela kwelinye ilizwe okanye ukufa ngokusezwa ityhefu.

Wakhetha ukufa kunokuba ashiye ilizwe lakhe alithandayo. Amazwi akhe okugqibela yaba ngumyalezo wokuba umhlobo wakhe uCrio aze anikele ngenkunzi yenkuku kuAsclepius ekwakukholelwa ukuba unamandla angumangaliso okuphilisa nawokubuyisela abantu ababhubhileyo ebomini. Xa unikele ngenkunzi yenkuku ezinye zisala ekuseni zikhala zivusa abantu.

UWilliam Tyndale owayesisifundiswa sasemaNgesini esasikhokela intshukumo yoqhekeko ecaweni (Protestant Reformation) wanyola esweni umbuso wamaRoma necawe yawo ngokuthi abengowokuqala ukuguqulela esiNgesini iBhayibhile eyisusa kwiilwimi ezibalulekileyo isiHebhere nesiGrike. IsiHebhere lulwimi ekukholelwa ukuba uThixo wathetha ngalo noAdam eEden.

UWilliam Tyndale wagwetywa wabulawa ngokukrwitshwa ngentambo, saze isidumbu sakhe satshiswa kumlilo obhabhazela amadangatye. Amazwi akhe okugqibela ayesithi, “Bekunga amehlo eKumkani yasemaNgesini angavuleka.”

Lithi ibali kulaa ntilongo yasePitoli bekufika uNothimba weNkundla ezokukuxelela ukuba isibheno sakho siwe phantsi ngoko ke uza kuxhonywa.

Ngelo xesha abagcini-mabanjwa bebekhwaza bathi, ‘ibhatyi nedilesi. Ibhatyi sesi sinxibo uza kusinxityiswa xa ujingiswa. Idilesi yeyomntu obhalise yena oza kuyaleza kuye izinto zakho xa ufikelwa kukufa uwedwa.

Umntu ebehlaliswa yedwa kwisisele esincinci iintsuku ezisixhenxe egcadwa, eqhotswa ngumvandedwa. Ebegadwa ukuba angazibulali. Rhoqo ngosuku ebexelelwa inani leentsuku eziseleyo phambi kokuba axhonywe.

Belikhona ithenjana ebelinikwa lokuba kukho ifoni enokukhala xa umongameli woMzantsi Afrika ethe wanemfobe yokumxolela ngomhla wokuxhonywa.

Ngaloo mhla ebenyuswa izitepusi ezingama52 phambi kokuba afike kwisiphelo sobom bakhe.

UThembekile Nyovu uNcibane, umCirha, uNojaholo ngomnye wabaxhonywayo. Unina yayinguThonisi intombi yakwaFibi emaBambeni. Umkakhe yayinguNomfobe, intombi yakwaQhweshana, uMaTshezi, umntwana wabo yayiyintombi egama linguMkabham. Waxhonywa intombi yakhe inonyaka onesiqingatha.

Wemka esiya kusebenza ePaarl eKapa esandula kuzeka. Ngomhla wokumka kwakhe kwaxhelwa igusha esenzelwa umphako, kanti bayamgqibelisa.

Kuthiwa kwafika ipolisa eligama linguSoyizwaphi kowabo eMunyu eDutywa lizokuthatha umkhuluwa wakhe uMulugweni Morgan Nyovu limsa ePitoli ukuba aye kuthetha nomntakwabo okokugqibela.

Akufika ePitoli bathetha bohlulwe ludonga kuvele amehlo kuphela. Wajika ke umntakwabo wabuyela ekhaya akuba exelelwe ukuba ujingisiwe wafa ngomhla we14 Oktobha 1963. Ikhaya ladibanisa izizalwane baxhela igusha yokuhlamba izandla ngelimkhululayo.

UNomalizo Nyovu owayeye ePitoli ngethuba kugrunjwa amathambo uthi: “Xa wayesiya kuxhonywa wayeqhutywa liBhulu elide eliphethe umpu, enyuka izitepusi ezingama52. Ingathi ngekwakubhetele nokuba babesuke babadubula kube kanye kunala ndlela bababulala ngayo.

Utatomncinci umntu owayeye kuthetha naye phambi kokuba axhonywe wathi ‘umntakatata ndimgqibele sithetha, esikrobeni eveze nje amehlo kwaba kukuphela, zange ndimbone umzimba’.

Into awayiyalezayo yaba ngumntwana wakhe uMkabham. Wathi ukuba inkosikazi yakhe igqibe ekuthini ibuyele kowayo ize imthathe umntwana ayokukhuliselwa kuMhala kudade wabo uNomplanto owendele emaNywabeni kwaNgqakoshe.

Kodwa ke inkosikazi zange ivume ukwenza loo nto yagoduka naye kodwa emane esiza apha kowabo. Wade wenda uMkabham esenza loo nto, esendela kwaHlathi emaMfeneni kwaNgqotyeni eNgxakaxa.

UMkabham ubhubhe ngoSeptemba kulo nyaka uphelileyo (2017), engenamfanekiso kayise ukuba ngumntu onjani.”