Umntu ufunyenwe kubugoxo besakhiwo esidilikileyo eGeorge ephila!

Amaqela okukhangela nokuhlangula asebenza ukufumana amaxhoba kwingqushu yokudilika kwesakhiwo eGeorge. UMFANEKISO: HERMAN PIETERS/GARDEN ROUTE MUNICIPALITY

Emva kwephulo lokukhangela nokuhlangula emva kokudilika kwesakhiwo eGeorge, eNtshona Koloni esele idlule isithuba esingaphezu kweeyure ezilikhulu (100), kuye kwakho intlantsi yethemba xa kubhaqwa umntu osindileyo kobo bugoxo.

UMasipala waseGarden Route District JOC/George uqinisekisile kwingxelo ukuba amaqela ohlangulo afumene umntu ophilayo kwaye anxibelelana naye. UMasipala uthe lo mntu uye wanikwa amanzi.

Inkulumbuso yeNtshona Koloni, uAlan Winde, ebekhona kwisiza sesakhiwo esidilikileyo ekuseni namhlanje uMgqibelo kwaye uvakalise ulonwabo kumsebenzi wokwakha ofunyenwe ephila.

“Kwinto endinokuyichaza njengommangaliso ebesiwulindele sonke, namhlanje amaqela ethu ohlangulo afumene umsebenzi obevaleleke ephila,” utshilo uWinde.

Esi sakhiwo ebisisakhiwo esineefleti esakhiwayo kwisitalato iVictoria kwisixeko saseNtshona Koloni sidilike ngoMvulo ngentsimbi yesibini emva kwemini.

NgokukaMasipala, bebonke baqikelelwa ukuba abasebenzi bokwakha abebesebenza kwesi sakhiwo bangamashumi asibhozo ananye (81). Ukuza kuthi ga ngoku bangamashumi amane anesibini (42) abantu abathe bahlangulwa, balishumi elinesithathu (13) abantu ababhubhileyo kwabo bahlangulweyo kwaye ishumi elinane (14) kubo basesibhedlele ngoku. Abantu abangamashumi amathathu anesithoba (39) abakafunyanwa.

Kuvakala ukuba abanye babasebenzi bokwakha ngabemi bamazwe angaphandle. UMasipala umemelele ukuba kunikwe ululeko lwengqondo olubandakanya iilwimi zasemzini.

“Kwiinzame zethu eziqhubekayo zokuxhasa abasindileyo kunye neentsapho, sihlaba ikhwelo kwiingcali zoluleko lwengqondo ezinolwazi ngeelwimi zesiChewa, isiPhuthukezi, nesiShona. Ezi ngcali zinokutsalela uKholiswa Jobela kule nombolo 078 210 5972 okanye uApolus Swart kule nombolo 061 504 4205,” utshilo uMasipala kwingxelo.