Umntwana uqhathwe ngomngqusho wadlwengulwa

Umama wentwazana eneminyaka emithandathu eDimbaza eQonce, ekutyholwa ukuba idlwengulwe yindoda eyaziwayo ekuhlaleni, uthi uza kuphindela kwakhona ayokuvula elinye ityala liqalelwe kuba kwityala lokuqala akonelisekanga yindlela eliqhutywe ngayo.

Lo mama, esingenakumchaza ukukhusela umntwana, ukwathe akonelisekanga kukuphandwa kwetyala lomntwana wakhe nanjengoko ebebizwa njengexoki ngabezomthetho.

Uthi akukhange kube mnandi kwezi ntsuku kuye xa umcuphi ebepheka esophula umntwana wakhe oneminyaka emithandathu kuphela ngemibuzo, ekwamtyhola ngelithi akananyani umntwana.

Esi sehlo senzeke emntwaneni ngomhla wamashumi amabini anesithoba kwinyanga ephelileyo kwikhaya lomrhanelwa emini, emva kokuba umntwana ebizwe ngubhuti lo endlini yakhe esithi uza kumpha umngqusho.

Ngokwengxelo ephuma kumama womntwana, uqaphele xa ebuya ecaweni ukuba umntwana wombethe ingubo kodwa ilanga ligqatsile phandle esithi uyagodola.

“Xa ndimbuza ndiqhubekeka engathethi nyani ukuba kwenzekeni kuye, ndiye ndambetha ngoswazana wade wathetha inyaniso ukuba ufejwe ngubhuti othile athe akalazi igama lakhe, kodwa angamchaza xa embona,” utshilo umama wexhoba. Uqhubeka uthi emva kobunzima bokuvula ityala waye wabe uyavalelwa ngobo busuku umrhanelwa kuba umama womntwana kwakunye nogxa wakhe baququzela bekhangela amadoda okuhlala, befanisa ngexhoba, umntwana wade walikhomba. Umrhanelwa wavela kwinkundla yamatyala apho ityala kwathwa lichithiwe kuba ubungqina abukho. Uthi umtshutshisi wetyala ongumama wadiza ukuba umntwana ufakwe umnwe kuphela. Umama wexhoba uxelele I’solezwe ukuba: “Ukuze kube kukho ubungqina bekufuneka ade abe umntwana wam ubulewe okanye kufakwe ilungu lobudoda emntwaneni wam. Nokuba na ufakwe umnwe lityala kuba akakhululekanga umntwana kwaye ukrwelekile kubuntombi bakhe,” utshilo umama womntwana. Uthi uza kuvula elinye ityala.