Umntwana utshele kwityotyombe

UNonzwakazi Komanisi onguninakazi kaAlungile, Vinolia Komanisi (ozogqume ngeqhiya) ongumama womntwana kunye nomakhulu uNokwakha Umfanekiso: Unathi Tuta

Kapa: Lushiyeke lujonge enkalweni lungazi nokuba luza kuqala kweliphi icala usapho lakwaKomanisi eSamora, kulandela ukutshabalala kwetyotyombe labo kwasweleka inkwenkwana ibineminyaka emihlanu ubudala.

Uninakazi ka-Alungile Komanisi, uAnele, uthi: “Asinayo imali yokungcwaba, asizazi ukuba siza kudibanisa ntoni kwintoni ukuze simngcwabe uAlu, asinayo nendawo yokufihla intloko, kuyacaca ukuba sakuncedwa ngabamelwane. Sitshelwe yinto yonke ibingaphakathi, neesentana ebesinazo zitshele ngaphakathi, iimpahla zokunxiba, siphelele kwezi sizinxibileyo.”

Le ntwazana ibonakala ikhathazekile ithi bangavuyela naluphi na uncedo abalufumanayo.

UNokwakha Komanisi onguninakhulu wenkwenkwana eswelekileyo, ubalise indlela oqale ngayo umlilo kwityotyombe labo. “Besihleli kunye noAlu ndigqiba kuvuthisa isifudumezi esisebenza ngeparafini. Besingadibani nakakuhle ndasela ipilisi kuba ndisiva intloko engathi ibuhlungu.

“Xa ndiqala ukuzigquma, ndeva ukuba kunuka iphepha elitshayo, ndatyhila ingubo ndajonga. Ndibone uAlu ebeke iphepha ngaphezu kwesifudumezi, ndamkhwaza, ndibuza ukuba wenza ntoni,” kubalisa uKomanisi.

“Uthathe ela phepha waliphosa ngakweli cala linebhedi bendilele kuyo. Ndiphakame ngokukhawuleza ndayokukha amanzi ndiza kucima lo mlilo uvuthayo phantsi kwebhedi. Ndithe ndisondela ndabona ukuba mkhulu lo mlilo andinakukwazi ukuwucima, ndamkhwaza uAlu ukuba siphume, wasuka wabaleka wazimela ngaphaya kwebhedi. Mna andibanga nawo amandla okumkhupha kuba andiphilanga, ndizamele ukuphuma ndabiza abantu,” kutsho uKomanisi. “Umfana wokuqala ofikileyo ndimxelele ukuba kukho umntwana ngaphakathi kodwa wathi akasenako ukungena umlilo mkhulu,” ubalisa enyembezana.

Lo mlilo usube umphefumlo wale nkwenkwana utshabalalise amatyotyombe angamashumi amabini, abantu bashiyeka bengoodingindawo.