Umnyhadala weemvumi eBhayi

Usodolophu womasipala ombaxa iNelson Mandela Bay uDanny Jordaan usindleke umbhiyozo weemvumi kwiholo yedolophu eBhayi izolo njengenxalenye yokubhiyozela inyanga katata uNelson Mandela ongasekhoyo.

Le mibhiyozo yemvumi izakubanjwa kule nyanga, kule dolophu yaseBhayi njengokukhumbula iqhawe laseMzantsi Afrika utata uNelson Mandela. Usodolophu wase- Bhayi uJordaan ubenamazwi awathethileyo kolu sindleko lwalo mnyadala.

Uthethe wathi bengumasipala basebenza ngokuzikhanda ukuphuhlisa iimvumi ezisekuhlaleni ukuze nazo zibe kwindawo entle, zibe ngabaculi abaziwayo.

“Le dolophu yethu iMetro ibaluleke kakhulu,kwaye ifuna siyiphuhlise nangakumbi kwiinkalo zonke kwicala lezoqoqosho kuba kaloku sinazo iimvumi ezinesiphiwo ekuculeni, kwaye kufuneka sisebenzisane nazo ukuze siziphuhlise. Kwaye kufuneka sityale imali ingakumbi kwezobugcisa nenkcubeko kule dolophu ukuze siphuhlise iimvumi ezinesiphiwo,” utshilo uJordaan.

Umququzeleli walo mnyhadala waseNelson Mandela Bay uNoxolo Nqwazi uthethe wathi, akukho dolophu ingenye ebizwa ngegama likatata uMandela ongasekhoyo yilo nto befuna ukusingatha lo mbhiyozo kule dolophu iNelson Mandela Bay.

Ekwathi bafuna ukubhiyozela ubomi bakhe ngokwenza oku kuba bekholelwa kwaye besazi ukuba wayengumntu owayewuthanda kakhulu umculo weemvumi.

Kusenjalo iNelson Mandela Bay ithi izakuchitha imali engaphaya kwezigidi ezihlanu (R5 million) ukulungiselela lo mnyhadala uzakusingathwa ngomhla wamashumi amabini anesthandathu ukuya kumhla wamashumi amathathu kule nyanga kule dolophu yaseBhayi.