Umnyhadala weUbuntu Bethu ushukumise iziseko zemveli

Ibe ngumbo nomxesibe kumhla wokubhiyozela inkcubeko yobuntu bethu obubanjelwe kwisakhiwo seHolo yoLuntu phaya eSanta ngoLwesine umhla we31 kweyoMqungu 2019.

Lo mnyhadala ubuququzelelwa licandelo leCONTRALESA kwingingqi kaMasipala ombaxa iBuffalo City ikunye neSebe lezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko noMasipala lowo wengingqi.

Phakathi kweendwalutho ebezizimase lo mbhiyozo, ugqiba iminyaka elishumi elinanye uqhubeka, singabalula usomlomo kaMasipala weBuffalo City, uCeba Alfred Mtsi, obe sisithethi esiphambili kolu suku, uKumkani Dalimvula Matanzima wabaThembu beRode, uKumkani Samuel Cardi wamaKhiosan eKapa, uMmeli weKumkani yamaXhosa, uNkosi Ntsika Sigcau, uSihlalo wombutho weANC kwingingqi yeDr W. B. Rubusana nokwangumbhexesi webhunga kuMasipala iBCMM, uMawethu Marata kunye noMnumzana Peter Bacela omele iiNkosi kwibhunga loMasipala ombaxa.

Amaqela ebebonisa ngezakhono ezahlukeneyo kwinkcubeko yakwaNtu ebelishumi elinesithandathu ephuma kwezi ndawo zilandelayo: Tsholomnqa, Ncera, Kaiyersbeach, Sunny South, Kidd’s Beach, Fort Grey, Buffalo Flats, Mooiplaas, Kwelera, Nowawe naseMdantsane.

UMtsi uthulele umnqwazi iCONTRALESA ngendima eyidlalayo ukubuyisela isidima sobuntu nokuvuselela amalinge aqalwa ngongasekhoyo uMongameli wokuqala uNkosi uNelson Mandela, Aa! Dalibhunga.

Umchaze njengomntu wokuqala ngo1997 ukumisela intshukumo zokubuyisela Ubuntu (Moral Regeneration Movement) kwabo baphathiswe imicimbi yophuhliso, eburhulumenteni nakumaziko abucala.

Lo kaMtsi uthe kubalulekile ukuthunukwa kwezazela zabo bangabaphathi ukuze kuhle izinga lezorhwaphilizo elingasengela phantsi amalinge kaRhulumente okuphuhlisa isizwe.

Uncome kakhulu intsebenziswano ephakathi kweCONTRALESA, urhulumente, uMasipala namacandelo abucala anjengeMHG ukuvuselela ukwakhiwa koluntu ngamalinge afana nala eUbuntu Bethu Cultural Festival.