Umnyhadala wokuqala weJazz eMpuma Koloni

Imvumi yomculo weJazz uTiti Luzipho

IPHUPHA likaMlindi Ntloko lokubona iMpuma Koloni ihlonitshwa kwaye ifumana ingqwalasela kumculo weJazz lizalisekile.

Kaloku ukuqala ngomso umhla wama20 de ibe yiCawa umhla wama22 kweyoMsintsi 2019, iyaqala iEastern Cape Jazz Festival yokuqala.

Lo mnyhadala, ngokutsho komsunguli wawo uNtloko, iza kuba liqonga lweemvumi zomngqungqo weli phondo zidibene nezinye ezithandwayo eMzantsi Afrika.

“Injongo yalo mnyhadala kukumanya iimvumi zeJazz kwaye zifumane neqonga eliza kuzenza zizingce nanjengoko lingekho iqonga lomculo weJazz ephondweni,” kutsho uNtloko encokolela I’solezwe lesiXhosa.

UNtloko uthi le ngcamango yamfikela kwiminyaka emithathu, kulapho wagqiba kwelokuthabatha inxaxheba kweminye iminyhadala yeJazz ukuze abone uhlobo ekuqhutywa ngalo.

“Kweminye ufika kuxutywe iindidi ngeendidi zomculo noxa nje kuthiwa ngeyeJazz. Ndabona ithuba lokwenza iqonga lokuhlonipha iimvumi zeJazz zodwa,” kutsho uNtloko.

Uthi ufuna umnyhadala ongengowedolophu yaseMonti nje kuphela, kodwa owephondo lonke.

UNtloko udize ukutsala nzima kwicala lenkxaso kodwa esithi oko akukhange kumtyhafise.

“Ukuba bendiyenzela udumo lwam ngendiye ndatyhafa ngenxa yokuswela inkxaso, kodwa konke ndikwenza egameni leqonga lomngqungqo,” utshilo, ekwabulela isebe lobuGcisa neNkcubeko nezeMidlalo ngokuzama ukumxhasa.

Lo mnyhadala ontsukuntathu, uza kuqala eGuild Theatre ngoLwesihlanu, nalapho uza kuvulwa ngodlwabevu lwentetho kaNjingalwazi Mongane Wally Serote ongumbhali nembongi. IBuffalo City Metro Orchestra ekhokelwa nguRichard Lento nayo iza kukhwela eqongeni.

Ukanti ngoMgqibelo, eAbbortsford Christian Centre ukuqala ngentsimbi yesibini emalanga, iimvumi ezifana noSibongile Khumalo, Selaelo Selota, Lulama Gaulana, Lindiwe Maxolo, Lwanda Gogwana, Dumza Maswana, Titi Luzipo, Mlungisi Gegana, Retsi Pule nabanye baza kube begilana eqongeni.

SIPHISA NGAMATIKITI AMANE, KUBANTU ABANE!!

Sinamatikiti mane (4) esiphisa ngawo, ukuze uzifumanele elakho phendula le mibuzo mithathu ilandelayo.

Igama lemvumi enye oyithandayo eza kube ikulo mnyhadala?

Ngubani omseki walo mnyhadala?

Uza kube uphi, nini?

Thumela impendulo ikhatshwa ngamagama akho nenombolo yomnxeba kwi-Inbox kaFacebook wethu: Ilisolezwe okanye kuTwitter wethu @ilisolezwe

Abaphumeleleyo bakutsalelwa ngoLwesihlanu!