UMongameli Thabo Mbeki usityhilela ubomi bakhe!

OWAYESAKUBA  nguMongameli weli uThabo Mbeki, namhlanje, kwinto engaqhelekanga, uzakube ethetha ngobomi bakhe kwakunye nomsebenzi wakhe njengenxalenye yokubhiyozela usuku lwakhe lokuzalwa ndawonye nolo lwesikhululo sikanomathotholo iPower 98.7.

Esi sikhululo saseRhawutini iPower 98.7, sizakube sisindleke eyokuqala iChairman’s Conversation njengendlela yokubhiyozela iminyaka yaso emine sisasaza.
Oku kuzakuqhubeka minyaka yonke nanjengoko uSihlalo weSikhululo uGiven Mkhari, ezakube echub’ isikhwebu neenkokheli ezohlukeneyo xa kuzalwa iPower 98.7.
Namhlanje, uLwesine we-13 kweyeKhala, inkqubo yangecala emva kwentsimbi yesixhenxe ngorhatya izakube ijikwe yayiChairman’ s Conversation, ezakusasazwa yiPower 98.7, Capricorn FM ne-eNCA.
Umsunguli noSihlalo wesi sikhululo, uGiven Mkhari, uthi iPower 98.7 inika abemi boMzantsi Afrika ithuba “lokuva ngobomi namaxesha womnye wooMongameli boMzantsi Afrika wexesha lethu nosandul’ ukubhiyozela iminyaka engama-75 walibonayo ilanga.
Le nkqubo-ncoko ikholelwa ekubeni izakube inika ilizwe ithuba lokwazi ngcono ngobomi bukaMongameli Mbeki, igalelo lakhe kwimbali yelizwe, ngokunjalo nemingeni namathuba asezayo.
“Simema abemmi boMzantsi Afrika ukuba bazibandakanye nathi ngoLwesine xa sizakube sihlanganise imibhiyozo yomhla wokuzalwa kukaMongameli Mbeki nePower 98.7,” kutsho uMkhari.
IChairman’ s Converation izakube isasazwa ngqo kwiPower 98.7 (889 DSTV Audio Bouquet), Capricorn FM (884 DSTV Audio Bouquet) nakwi eNCA, channel 403  ngo- 19:30.