Umongi ongeqeshekiyo

Ndingu mongi ongaphangeliyo iminyaka elithoba onabantwana abane! Umtshato unempawu zokuhexa, naselalini kuyahlekiswa ngale nesi iyindoda engumahlalela.

Ndaphumelela izifundo zam zokonga ngomyaka ka 2008 eLilitha College of Nursing. Ndiyayibhatala imali kaSANC minyaka le ndiyilo mpula kaLujaca!

Ndiziqhatha ngelithi, soze kolubizo kubekho imeko enje, mhlawumbi kwamanye amasebe ingenzeka le nto. Ndichitha ixesha lam sithetha nje kwimibuthwana engenzi ngeniso (NPO’s), akukho sibonelelo apho, ukuba sithe sasifumana ibaliwaka leerandi! Inditheze amandla lemeko yonke le minyaka ndinoxinizelelo olumandla!

ETHEMBENI, eQonce

Thumela ezakho ku: 063 743 9538