Umothuko uNichume esutywa kukufa!

Abathandi bomculo banyembezana emva kokuvakala kweendaba zokubhubha kwemvumikazi eselula ngale ntsasa, uNichume Siwundla.


UNichume, waseQonce, waziwa ngelizwi lakhe elimyoli kwingoma kaMobi Dixon ethi Bhutiza. 

Ngokwengxelo ekhutshwe yinkampani yakhe yoshicilelo iTop Chap Media, uNichume kurhaneleka ukuba ubhubhe emva kokuzibulala kwikhaya lakhe eliseRhawutini. 

UNichume, ekunye noMobi Dixon basandul’ ukhupha ingoma ethi Thobela.