UMphathiswa ugxeka ukutshiswa kwendlu kaSodolophu

UMphathiswa weSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli (COGTA) eMpuma Koloni, uZolile Williams

Kwiveki ephelileyo, umzi kaSodolophu waseSajonisi utshiswe ngumntu ongaziwayo ezinzulwini zobusuku. Kwiveki ephelileyo, uceba kumasipala wengingqi Ingquza Hill wadutyulwa wabhubha ekwindlu yakhe kunye nonyana wakhe.

UMphathiswa weSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli (COGTA) eMpuma Koloni, uZolile Williams, ugxeka ubundlobongela obugqubayo kumasipala wase-Ingquza Hill naseSajonisi.

Kwingxelo, uMphathiswa uyangqina ukuba uyifumene imbalelwano ethunyelwe ngusodolophu womasipala waseSajonisi emalunga nezinyanzeliso zeqela labantu abazibiza ngokuba liQonga loLuntu laseSajonisi (Port St. Johns Community Forum).

UMphathiswa weCOGTA uqhube wathi kwingxelo akukho msindo uthethelela ukutshiswa kwendlu kasodolophu.

Phambi kwesi sehlo sibi, usodolophu ufumene izoyikiso zokubulawa ngabantu abangaziwayo abafuna ukuba abahlali bale ndawo baqeshwe kwizikhundla zobunkokeli kungenjalo arhoxe njengosodolophu.

Okwangoku, umphathiswa ebenxibelelana noMkomishinala wePhondo weNkonzo yamaPolisa oMzantsi Afrika (SAPS) ukuze alandelele imeko kuMasipala waseSajonisi kunye ne-Ingquza Hill.

Isehlo se-Ingquza Hill senzeke kwinyanga ephelileyo, uceba, uFundisile Ranayi kunye nonyana wakhe, uSiyolise Ranayi, oneminyaka elishumi elinesibhozo ubudala, badutyulwa ngamadoda amabini angaziwayo axhobileyo kwikhaya labo eSlovo Park, eLusikisiki. Intombi kaceba eneminyaka esibhozo ubudala yasinda ingonzakalanga.

UFundisile ubhubhele esibhedlele emva kokufumana amanxeba amabi ngelixa unyana wakhe ebhubhele kwindawo yesiganeko. Abadubuli abakabanjwa kodwa uphando luyaqhubeka.