UMphathiswa ulumkisa imbongi ngentakatho

UMphathiswa wezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko uBulelwa Tunyiswa Umfanekiso: BHEKI RADEBE

UMPHATHISWA weSebe lezeMidlalo, uLonwabo, ubuGcisa neNkcubeko eMpuma Koloni, uBulelwa Tunyiswa, utyityimbisele umnwe imbongi yakuCentane esithi mayohlukane nokusebenzisa igama elinento yentakatho xa ibonga “kuba oku kungabangela oomama babe ngamaxhoba.”

UTunyiswa ukuthethe oku eqongeni ngethuba lomsitho wokukhumbula uKumkani Hintsa kaKhawuta eMission eGcuwa kwiveki ephelileyo.

Kulo msitho, imbongi yaseQombolo kuCentane uLwandiso Makhenke ukhwele eqongeni ebonga.

Uthe xa eshwankathela umbongo wakhe uMakhenke wathi: “Mandinishiye mzi omnyama, hleze abafazi bale ndawo baza kundithakatha.”

Le ntetho ayikhange imphathe kakuhle uTunyiswa, nto leyo ethe yamnyanzela ukuba ayinyathele xa kufike ithuba lakhe lokuthetha.

Eqongeni uTunyiswa uthe: “Ndifuna le mbongi ilungiswe kuba abafazi bayaphela bebulawa kuba betyholwa ngokuthakatha. Mayingabi yinto yokudlala ukuthi oomama bayathakatha.”

Ecacisela I’solezwe bucala malunga nokungoneliseki kwakhe ngumbongo kaMakhenke, uTunyiswa uthe: “Inkcubeko yethu kufuneka siyingqamanise namaxesha esiphila kuwo. Akukho mntu ongayaziyo into yokuba amakhosikazi ayabulawa kuba etyholwa ngokuthakatha. Le nto yenzeka apha eMpuma Koloni.”

I’solezwe likrwece bucala uMakhenke limbuza ngezimvo zikaTunyiswa malunga nombongo wakhe.

“Xa uyimbongi usebenzisa amagama afana nezibaxo, izikweko, izimntwiso, izafobe namaqhalo. Xa ubonga kufuneka uvange umbongo wakho ngeentetho eziza kwenzela ukuba abantu ngeli xesha besonwatyiswe ngumbongo, ibe khona into eza kubangela ukuba bakhuze ngenxa yokuba usebenzise isigaba sentetho esithile,” utsho uMakhenke.

UMakhenke uthi ebengajolisanga ekujongeleni phantsi isidima okanye ukuthuka amakhosikazi.

“Ukubonga yinto evela ngela xesha, ayijolisanga kuthuka okanye ukujongela phantsi abantu. Ngokusebenzisa igama elinokuthakatha, ibisisigaba nje sentetho,” utshilo uMakhenke

“Lixesha elivisayo ndibonga. Eyona mbongi ndiyithanda kunene nguZolani Mkiva. Ndibonga phantse kuyo yonke imisitho, ingakumbi leyo ineKumkani yamaXhosa uZwelonke Sigcawu.”

Emva koku uMakhenke, obonwe liphephandaba I’solezwe egqugula noTunyiswa, uphinde wabuya wayokubonga uKumkani Mpendulo Zwelonke Sigcawu kwaye akakhange alisebenzise kwakhona igama elidibene nentakatho.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za