Umphathiswa wemfundo esisiseko ugxeka iMpuma Koloni

UMPHATHISWA wemfundo esisiseko uAngie Motshekga ukhalimele umkhwa wokuvela nezizathu ezingaphathekiyo rhoqo xa kukho umba otshisa ibunzi kwisebe lezemfunfo eMpuma Koloni.

Ukuthethe oku ngexa kuwongwa abafundi abagqwesileyo kwibanga leshumi nyakenye kumbhiyozo obubanjelwe kwiholo yedolophu yakwaBhaca ngoLwesibini.

UMotshekga uthe: “Mayiphele into yokuzimela ngokuba lelona phondo lihlelelekileyo nelisemaphandleni, maninzi amaphondo afanayo neMpuma Koloni kodwa enza ngcono kakhulu kuneli phondo. Eli likhaya leenkokeli ezaziwa jikelele, linabantu abafundileyo, abanobuchule ukogqitha onke amanye amaphondo kodwa anenzi ngalo nto, nirhuqela lombali eludakeni.”

Ngaxeshanye umphathiswa usincomile isithili sakwaBhaca kwingingqi yaseAlfred Nzo esithi kuyamvuyisa ide yafikelela kumyinge we60% ukusuka ku52%. Umemelele kwezinye izithili ukuba zizeke mzekweni zingavuyeli nantoni na engaphantsi ko70%.

Kulo mbhiyozo abafundi baxhamle kwibhasari zikaSasol ezingachazwanga ixabiso lazo nezikamasipala wesithili ezixabisa iR50 000 umntwana ngamnye, amabhaso emali axabisa iR20 000 yokuthenga abakudingayo, oonomyayi, iikhompyutha neembasa.

Sona isithili sakwaBhaca sizixhamlele ithala lezobuchwephesha nelizele ngamachiza nobuxhakaxhaka bokwenza nokuhlola izinto ezayamene nobuchwephesha. Ithala linikezwelwe yinkampani yabucala iSasol.

UMotshekga uthe ukuzimisela kwesithili sakwaBhaca kuqala kwinkokheli zezopolitiko ukuya kumagosa ezemfundo.

Uthe konke okwenzeka apha namhlanje akuzobalilize kuba esi sisithili esinentshisakalo nesizimiseleyo ukutshintsha izinga lemfundo kweliphondo le Mpuma Koloni ibeleli ngcono.

Omele iqumrhu lakwaSasol uRufus West ucacise wathi banikezele ngamagumbi amane kwiphondo eli, ikwaBhaca yaxhamla lalinye nelizakuxhamlisa izikolo ezilishumi elinesihlanu. “La mathala azakuncedisa abantwana bakwazi ukubona ezizinto bafunda ngazo ngaphakathi kumagumbi okufundela. Lamagumbi axhotyiswe ngamachiza nobuxhakaxhaka kula mathala.”

Kanti umphathiswa wezenfundo ephondweni uMandla Makuphula umemelele umanyano ekwenzeni imfundo esisiseko kweliphondo. Uthe wonke umntu unendima ekumele ayidlale kwaye akunakubalula ukuqhuba kakuhle esikolweni xa umntwana ephuncuke isimilo nengqeqesho emva ekhaya nasekuhlaleni.

Umphathi sithili kwisebe lezemfundo uMelusi Sobikela uthe bayazingca ngempumelelo engaka ukusuka kumyinge ka52% ukuya ku60%.

Uthe oku kubonakalisile ukuba ukusebenza ngokuzimisela.