Umprofeti uvule ithala leencwadi eBhayi

USekela-sodolophu waseNelson Mandela, uTshonono Buyeye nomfundisi uXolile Zimema bevula ngokusesikweni ithala leencwadi elisisipho seDr SB Radebe Foundation eBhayi

Ushumayela ubuntu, ingqondo ekhululekileyo nomzimba ophilileyo uMprofeti uRadebe wombutho iDr SB Radebe Foundation.

Oku kucace ngethuba bekubanjwe umsitho wokusungula ithala leencwadi obubanjelwe kwisakhiwo sebandla iThe Revelation Church of God kwisitalato iGovan Mbeki eBhayi ngoLwesihlanu.

Lo msitho ubuqhutywa phantsi kwesihloko esithi Emancipation of African Child Mindset, ukwazinyaswe nguSekela-Sodolophu woMasipala waseNelson Mandela Bay, uTshonono Buyeye, abahlohli bolwimi lwesiXhosa uSiyasanga Mwanda weYunivesithi yaseNelson Mandela (NMU), uGqirha Xolani Mavela weCape Peninsula University of Technology (CPUT) nogqirha Zandile Khondowe-Mavela wale yunivesithi.

Evula lo msitho, umfundisi Xolile Zimema osebenza phantsi kwalo mprofeti uthe lo mbutho wasekwa ngonyaka ka2013, esithi iinjongo zawo ikukuphuhlisa uluntu oluntsundu neempula zikalujaca.

Uthe lo mprofeti, okwayinkokheli nomseki webandla iRevelation akapheleli ekushumayeleni ilizwi lodwa, koko ubethelela ukuba ingqondo nomzimba nazo zimele ukondliwa ukuze zisebenze ngokukhululekileyo.

Uhambise wathi kubalulekile ukuba abantu bazazi bangoobani na, bazi iinkosi zabo, inkcubeko nemvelaphi yabo, watsho esithi inkolo yabo ibethelelwe kwiintsika zobuAfrika.

“Kukho umahluko phakathi komprofeti obiziweyo nomprofeti wobuxoki, uRadebe ngumzekelo womprofeti wenene, ngumthunywa okhulula abantu kwiingxaki ezininzi.”

Ulebele ngelithi kwityalike yabo bakholelwa ekubeni abantu bafunde, bazihlohle ngolwazi kangangoko, esithi eli thala alizi kusetyenziswa ngamarhamente ebandla labo lodwa.

UBuyeye uncome umprofeti ngokukhawulelana norhulumente ngeli thala leencwadi, esithi liza kunceda kakhulu, esithi igalelo elinje lidingeka kakhulu.

OkaMwanda yena uhlomle esithi ngokwenkolo yasentshona yindoda nomkayo phambili, endaweni yokushumayela ubuntu kumntu wonke njengoko isenza inkolo yobuAfrika.