Umqa kwizandla zabafundi baseFort Hare!

IBIYIMINCILI  kubafundi nabasebenzi
beYunivesithi yaseFort Hare, befumana ibhasari yokufunda kwingqonyela yebhanka
yakwa-ABSA ebizwa  ”ABSA CEO Scholarship
Fund’’.

Obemele le bhanka uMnu Andy de la Mare,
uthi isizathu soku kungenxa yokubona ubunzima kule yunivesithi, ukushokoxeka kwemali yokufunda, nomnqantsa wokugwayimba
kwabafundi be-FeesMustFall, ngelifuna kuhliswe iintlawulo zokufunda.

Ngabafundi abangamashumi amane anesine (44)
abafumene eli cham lokufumana le nkxaso-mali yokugqibezela izifundo zabo.

‘’Le nkxaso-mali ifunyenwe ngabafundi
abazimiseleyo ezifundweni zabo, kwaye ingabafundi abadinga ukuxhaswa ngezimali,
abafundi abanentswelo yokungakwazi ukumelana nokubhatala izifundo zabo,’’
utshilo Mnu Kho
tso Moabi wezoNxibelelwano kule yunivesithi.

Ingqonyela yale yunivesithi, uNjingalwazi
Sakhela Buhlungu, ikhuthaze aba bafundi ngelithi abaxhasi beeyunivesithi
abahambisani kwaphela nabafundi abazibandakanya noqhankqalazo, nabayabula
kwezi zitalato bekhangela abangakwaziyo, koko zigxile kwabo bazimisele
ezincwadini nasekupaseni, ukuba abafundi abakufezekisi oko, le nkxaso iza kurhoxa.

U-Aphiwe Sonkwele noLiziwe Bangani
abebethethela abafundi abafumene eli cham, baqinisekisile ukuba baza kuzijul’
ijacu befunda, babe ngumzekelo nakoogxa babo kule yunivesithi, bekwabulela
ngokungazenzisiyo kwabakwa-ABSA.