Umqeqeshi woonobuhle ujolise ekunyuseni ukuzithemba

Umbhali: Simnikiwe Hoyana

UMoza Sobuwa ongumqeqeshi woonobuhle waseMthatha ophum’ izandla, ugqibe kwelokuba enze umsitho wokwazisa abantu ngokuhlaziswa komzimba nokukhuthaza umfuziselo. Oku kusemva kokuqaphela ukuba kukho abantwana abangamantombazana amaninzi asaze ngobuso elizweni anomdla wokuba ngoonobuhle, kodwa ngenxa yokungazithembi, aziva engafaneleki kwaye ngoko abathathi nxaxheba.

Ngokutsho kukaSobuwa, ukungazithembi akuchaphazeli abantwana abafuna ukumodela kuphela kodwa nabani na ofuna ukwenza okuthile. “Xa umntwana engazithembi, ujika angakwazi ukwenza izinto ngenxa yoloyiko, akazukuzithemba ngokwaneleyo kwaye akakwazi ukuma phambi kwabantu athethe le nto ayivayo,” utshilo uSobuwa.

Umqeqeshi woonobuhle uMoza Sobuwa. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Abanye abantwana badinyazwa ziintsapho zabo endaweni yokubakhuthaza, babenze bazive bekhululekile, bayahlekisa ngabo. Oku kunokudlala indima enkulu ekulahlekelweni kokuzithemba komntwana esikolweni, umntwana uya kuqala ukulahlekelwa ingqalelo kwaye angazithembi ngokwaneleyo.

USobuwa uchaze ukuba inkangeleko yomzimba inokuba negalelo elibonakalayo ekuzithembeni komntwana kunye nezimvo ezingakhiyo ngomzimba womntwana zinokuba yingozi kakhulu.

“Umzimba wakho yinkangeleko yakho, ukuzithemba kwakho kukufumana emzimbeni wakho. Ukuba umntu uza kuwe athethe kakubi ngomzimba wakho izakuchaphazela lonto,” utshilo uSobuwa.

Oonobuhle lishishini, kukho imilinganiselo eyahlukeneyo efunwa ngabo, kodwa abantu bajika bangabahoyi kwaye baphulaphule oko kuthethwa ngabanye abantu, ekugqibeleni bangafuni ukuthatha inxaxheba.

Injongo yalo mnyhadala kukukhuthaza ukuzinceda kunye neengcinga ezintle ngomzimba ebantwaneni nokubanika ulwazi malunga noonobuhle. Lo msitho uzakubanjwa ngomhla weshumi elinesine (14) kweyeDwarha eYellow Corner eMthatha. Abazali bayakhuthazwa ukuba beze nabantwana babo.