‘Umqhubi onganxilanga, ngumqhubi okhuselekileyo’

Ngabaqhubi bemoto abangaphezu kwamawaka amane ababanjwe bezintyintye ngobhelu lomsele ezindleleni zeMpuma Koloni kunyaka-mali u2016/17.

Oku kuvele ngethuba umphathiswa wesebe lezothutho kweli phondo uWeziwe Tikana enabisa iinzame zesebe lakhe lokulwa iingxaki zasezindleleni ngeli xesha lokuphela konyaka.

Othethe egameni lela sebe uKhuselwa Rantjie, uqinisekise ukuba ukumiselwa kweli phulo eVeiegeisville ngaseMthatha izolo kubonakalisa isiqalo sedabi lela sebe ukulwa iingxaki ezindleleni.

“Eli xesha laziwa kakhulu ngengozi ngenxa yokukhula komthamo weemoto ezindleleni, ezinye zeenzame ezizakwenziwa ziquka ukuthuthwa kwemfuyo ecaleni kwendlela, kwiindlela zonke zeMpuma Koloni,” ucacise watsho uRantjie.

Idabi elipheleleyo lokunyanzela umthetho phakathi kwabaqhubi, abakhweli namagosa esebe lezothutho kulindeleke ukuba liqhube banzi ukusukela ngomhla wamashumi amabini anesibini ukuya kumhla wamashumi amabini anesixhenxe kule nyanga, itsho ingxelo.

Umphathiswa uWeziwe Tikana ubongoze uluntu ukuba lungangeni emgibeni wokuqhuba imoto emva kokonwaba kwiminyhadala eyahlukeneyo.

“Sihlaba ikhwelo kubo bonke abo bazakuba bonwabe kwimibhiyozo yokuvala unyaka neminye iminyhadala ukuba bacele ukuqhutyelwa xa bethe bonwaba ngamandla, umqhubi onganxilanga, ngumqhubi okhuselekileyo,” uthethe watsho uTikana.

Kunyaka ophelileyo iphondo leMpuma Koloni libone ukwehla kweengozi zendlela ngamashumi amabini eepesenti.

“Sizakuqinisa imbonakalo yethu ezindleleni zeMpuma Koloni ngeenjongo zokulwa ukuqhuba ngokungena nkathalo, nokungakhathali akwamkelekanga ezindleleni zethu,” ucacise watsho uTikana.

Umphathiswa wezothutho kuzwelonke uJoe Maswanganyi usungule iphulo lezokhuselo ezindleleni ngeli xesha lokuphela konyaka eRawutini ngoMvulo wale veki.

Ingxaki yokunqongophala kwezixhobo zohlangulo kwiindawo zentlekele ingahle yimbali eMpuma Koloni nanjengoko isebe lezempilo ekuqaleni kwale veki ligqithise izithuthi zezigulana ezixhotyiswe ngobu buxhaka-xhaka.

“Ngamakhulu amabini namashumi amathandathu anesihlanu abantu ababhubhe kwiindlela zeMpuma Koloni ngonyaka-mali ka2015/16, eli nani lehlile ngonyaka-mali ka2016/17 layakuma kumakhulu amabini aneshumi elinanye,” uvale ngelo uTikana.

Iindlela eziphambili zeli phondo eziganga abantu abaphuma kumanye amaphondo eziquka uN2 ovela eThekwini, N1 ovela ngaseKapa noN6 ovela ngaseRhawutini kulindeleke ukuba zixakeke ukusukela kwiveki ezayo.