Umrhanelwa wabhubha omnye washiyeka egwetywa ubomi!

Ugwetywe ubomi bakhe bonke ejele uAsanda Jamani (30) emva kokufunyanwa enetyala lokudlwengula awalenza ngo2017, egwetywa yiNkundla yeNgingqi yaseMount Frere kummandla waseAlfrend Nzo.

Ingxelo ithi, ngomhla wesibini kuDisemba ka2017, ogwetyiweyo uAsanda Jamani (30) kwakunye nawayehamba naye uMthandazeli Mahamba (33) nongasekhoyo, baxhwila ze badlwengula intwazana (20) betshintshiselana ngayo.

Ngokwengxelo ephuma kuCol Priscilla Naidu ithi, ixhoba lahlaselwa ngethuba liphuma nodade walo kwindawo yentselo kusekuzeni kusa begoduka.

UDade wexhoba wasinda ngokubaleka. Lona ixhoba emva kokuba kutshintshiselwene ngalo, omnye wabarhanelwa wahamba nalo kodwa ixhoba labanethamsanqa lokubona iveni yamaPolisa wachaza okwenzekileyo.

UJamani noMahamba baye babanjwa kwangoko, nangona uMahamba waye wabhubha kusaqhuba ityala.

UMajor kwisiThili saseAlfred Nzo uNjengele Nompumelelo Majikijela usamkele esi sigwebo. Ukwaqhwabele izandla uD/Const Lungiswa Nontwana obephanda ngeli tyala.