UMrs CT uphuhlisa ezilalini ngempumelelo yakhe

UPatiswa Ndongeni Sobuza onguMrs CapeTown, nokwangumnikazi weThembikhaya Youth Foundation ephethe imbasa yakhe ekwezinye zezikolo athe wazityelela eDutywa apho ebephisa ngezihlangu nangeephedzi kubafundi abangathathi ntweni. UTHUNYELWE

UPatiswa Ndongeni-Sobuza onguMrs Cape Town 2023 nokwayingqonyela yeThembikhaya Youth Foundation, uthi ulutsha ludinga abantu abadala ekubeni lubaxhobise kwaye lubabonise indlela ukuze lukwazi ukuba ziinkokheli zangomso ezilungileyo kwaye ezizizo.

UNdongeni-Sobuza oyinzalelwane yaseBolotwa eDutywa, uthi lo mbutho wakhe uzimeleyo injongo yawo kukuphakamisa iinkokheli eziselula ngokweminyaka, nalapho athi ukholelwa ukuba wonke umntu omtsha uyinkokheli.

Le nkosikazi iqhuba ithi kwiinkqubo ezihambileyo ngethuba ikungenelo lukaMrs Cape Town kwaneendibano zamakhosikazi ezikhulisa amakhosikazi ngokwenkcubeko, ngokokuphila nangokwezezimali, kuninzi ekufundileyo nethi kuyenze yakhuthazeka ekubeni oko ithe yakufunda ikutyale emva apho izalwa khona eDutywa.

Uthi emva kotshintsho olungumangaliso olwenzeke kuye, utsho waziva ekhuthazekile ekubeni enze umohluko ngokuthi aphuhlise ulutsha.

Uthi kwimingeni ejongene nolutsha enye yayo kukusebenzisa utywala gwenxa kwaneziyobisi, kungoko esithi iThembikhaya ikholo ukunika ithemba kwanenjongo kulutsha.

“Injongo yeThembikhaya kukunika ithemba ngenkqubo esizenzayo siyiThembikaya Youth Foundation. Sikwancedisa apho basilela khona. Kule nyanga sinikezele ngezihlangu zesikolo kwizikolo ezine kwalapha eDutywa, ezo yiNqabane SSS, iNqabane Primary school , iLota Primary kwakunye neMhuku Primary School. Sikwanikezele nangezinto zokuthambisa nezococeko kubafundi baseEnoch Mamba Senior Secondary nezinye kwaye siseza kuqhubekeka,” utshilo uNdongeni-Sobuza.

Le nkosikazi ikwakhuthaza ulutsha isithi impumelelo ayinabani kwaye ayinakuvela phi, koko ukuzimisela kwanokuzixelela ukuba ufunani kuko okuza kubeka endaweni. Uqhube wathi okubalulekileyo kukuba lowo azibandakanye kwizinto ezakhayo nezizokwakha ikamva lakho.

Ukanti le nkosikazi ikwakho nakwezokhenketho isebenzisana nomyeni wayo uFundile Sobuza kwiMjanyana Hiking Club eyasungulwa ngulo myeni wayo ngeenjongo zokuphuhlisa ukhenketho ezilalini kwanokukhulisa ukuxabisa impilo entle.