Umsantsa ongapheliyo kwezemfundo

Kusasa ngoLwesihlanu, umhla ngoweshumi kule nyanga imiyo yoKwindla, sihlisana sinyusana nabafundi bam bonyaka wokugqibela kwizifundo zokuqeqeshelwa ubufundisi-ntsapho.

Intsusa yale ngxoxo-mpikiswano sisihloko esithiwe thaca kuluhlu lwezihloko zengxoxo kumqulu weMfundo eBandakanyayo nengakhethe bani (Inclusive Education)! Eso sihloko seso sithi: “Kutheni na kukho umsantsa phakathi kweziphumo zeMatriki xa kuthelekiswa izikolo zasemzini nezo zethu zasezilokishini okanye ezilalini?”

Kwekhu! Baxoxile ootitshala bangomso, kunzima mpela, bambi bekhombana ngeminwe, bambi befuna undikho begxeka bekwatyhola abanye ngenxa yale meko, bambi besithi ukunyembana akunakuze kwakhe mntu, kungenakuze kuze nezisombululo, koko intsebenziswano nokuyihlalutyisisa ingxaki, kungeza nezisombululo ezinokuba luncedo kubafundi bezo zikolo zitsala nzima ngokuphathelele kumanani abafundi abaphumelela uGrade 12.

Awona manqaku axoxwe nzulu ngaba bafundi bam ngala: Kukho abafundi abakholelwa kwelokuba oku kusilela kwezikolo zethu xa zithelekiswa nezo zasemzini, kubangelwa yimbali yokunikwa komzi ontsundu imfundo efe amanqe neyayithimba iingqondo ngexesha lengcinizelo eMzantsi Afrika.

Iqela lesibini liphakamise umba wokuba kukhangeleka kukho ukurhuqa iinyawo kwiziphatha-mandla zikarhulumente ekwenzeni konke okusemandleni ukuze umgangatho wemfundo yomntwana ontsundu nayo iphuhle, isondele, kungenjalo ilingane nemfundo efunyanwa ngabantwana abafunda kwizikolo zasemzini.

Iqela lokugqibela lize nomba otshisa ibunzi, umba wokuba esona sizekabani sale ngxaki lulwimi, batsho bekhankanya ingxaki ekudala idandalaziswa yimibutho yamatsha-ntliziyo olwimi kwanabahlohli beelwimi zesintu kumaziko emfundo enomsila. Leyo ke yingxaki yokufundiswa komntwana ontsundu ngolwimi lwasemzini!

Kulo mba wokugqibela ungolwimi, ndiqinisekile mzi kaPhalo ukuba sivumelana sonke nengcamango kwanobunyani bokuba ukuba nabantwana bethu bebefundiswa baze bahlolwe kuzo zonke izifundo zabo ngolwimi lwabo lwenkobe isiXhosa, nezethu izikolo beziya kuphumelela emagqabini njengezo zasemzini. Kaloku ithamsanqa elafunyanwa zizikolo zabo bantetho isisiNgesi nesiAfrikansi kwamhla mnene, lelo lokuba bafundiswe baze bahlolwe ngolwimi lwabo abaluthetha emakhaya nabaluthetha imihla ngemihla.

Iintsana zethu ma-Afrika zona zifundiswa isiXhosa ngesiXhosa, isiZulu ngesiZulu nezinye iilwimi ze-Afrika zifundiswa kwangezo lwimi, kodwa kuthi xa kusiyiwa kwizifundo ezingelulo ulwimi, izifundo ezifana neZibalo; iNzululwazi; iMbali; uBalo-mali nezinye eziliqela, zonke ezo zifundo zifundiswe kwaye zihlolwe ngolwimi lwasemzini!

Kungoko ke mzi wakowethu uye ufumanise ukuba iziphumo zolwimi kwizikolo zethu ziba ngcono kuneziphumo zezinye izifundo. Kuya kuthi ukuze kulunge, siphakame sonke ma-Afrika, silwele ukufundiswa nokuhlolwa kweentsana zethu ngolwimi lwazo lwenkobe, sakugqiba nathi bantu bantetho isisiXhosa nezinye iilwimi zesintu, sizixabise iilwimi zethu, sizithande kwaye sizinike iwonga elifanayo nelingaphezulu kweli silinika isiNgesi.

Intsebenziswano phakathi kwezikolo zasemzini eziqhuba kakuhle kwiziphumo zeMatriki, kunye nezikolo ezikwiindawo ezihlala abantu bakowethu, sesinye sezisombululo kwingxaki yokungaqhubi kakuhle kwezikolo zethu.

Nindive kakuhle, andithi kwizikolo zethu akufundiswa ngokugqibeleleyo, ndithi ootitshala abafundisa kwizikolo zethu benza konke okusemandleni, kodwa ngokoluvo lwabo, ukungafumani nkxaso yaneleyo kumasebe emfundo kunye nokungahlolwa kwabantwana bethu ngeelwimi zabo, zezona zinto zinefuthe kwiziphumo ezingezihle ezikolweni.

Uninzi lwezikolo zasemzini sele zinawo amaqhinga anokusetyenziswa ukuze kuphucuke iziphumo zabafundi beMatriki. Oku ndikubone kwela phondo leNtshona Kapa, apho isikolo esisoloko siphumelela emagqabini iWesterford High, isebenzisene kakuhle nesikolo iNtlanganiso High, kwatsho kwaphucuka neziphumo zesi sikolo.

Le ntsebenziswano kwalani ukuba ingasekwa kwaye imiselwe umzekelo kwezi zikolo zilandelayo, ukuze nezinye kwilizwe jikelele zilandele ekhondweni leNtlanganiso neWesterford? Naziphi izikolo zinganakho ukusebenzisana, nantsi imizekelo, kodwa ndingagqibi, iGrey College neNonceba High eQonce; iStutterheim High neJongile Nompondo eCumakala; iPinelands High neLanga High eKapa; iSelborne neS.E.K Mqhayi High eMonti; iWestering neMasibambane Senior Secondary eBhayi; iRhenish neKayamandi High eStellenbosch; Paarl Gymnasium neMbekweni High ePere; iUnion High School neNqweba Secondary eRhafu; njalo njalo. Oku kuya kukwalatha ukuba izikolo eziqhuba kakuhle azilunkonyi ulwazi olukhokelela kwimpumelelo yazo, koko zabelana ngalo nezinye izikolo, ukuze kube nokuncipha komsantsa oqaphelekayo kwimfundo phakathi kwezikolo zasemzini kwanezo zakowethu ezilalini nasezilokishini!

Linye mawethu, kuya kuthi ukuze kubekho ukufana nokulingana kwimfundo yomntu ontsundu naleyo yabantwana basemzini, urhulumente anyuse iikawusi ekuzameni ukuphuhlisa umgangatho wemfundo yomntu ontsundu, kungenjalo aqalise ngamaphulo okuyilwa kwemfundo egxile kubu-Afrika.

Okwesibini, makusekwe ubudlelwane bokwabelana ngolwazi nezakhono phakathi kwezikolo eziqhuba kakuhle kwiziphumo zoviwo nezo zingaqhubi kakuhle. Ngaphezu kwako konke ke, nomntwana ontsundu makafumane ithuba lokufundiswa nokuhlolwa ngolwimi lwakhe lwenkobe njengabanye aba!

Camagu mawethu!