Umsebenzi wakwaJumbo ubanjelwe ubusela

UPhando olunzulu loLwaphulo-mthetho loRhwebo lweeHawks oluzinze eMthatha lubambe uKhululekani Koyana (33) owayesakuba ngumsebenzi eJumbo Cash and Carry ngomhla wama-29 kuCanzibe ngo-2023 ngezityholo zobusela.

Isithethi seeHawks ephondweni uKapteni Yolisa Mgolodela uthi ngeyoMdumba ka-2023, abaphathi beJumbo Cash and Carry bafaka isikhalazo ngakuKoyana besithi xa uKoyana wayeqeshwe njenge-cashier kweyoKwindla ka-2022 uyotsho kweyeDwarha ka-2022, ngokungekho mthethweni kwaye ngabom wadala amanqaku ekhredithi (credit notes) anobuqhophololo awathi wayizuza ngemali ukuze axhamle yena. Kwakhona kuthiwa wasebenzisa ikhadi lomphathi kunye nenombolo yokuvula ukuze agunyazise ukuthengiselana okungeyonyani kwisistim ngaphandle kwegunya.

Uphando lwenzekile kwaye lwaqinisekisa ukuba uJumbo ulahlekelwe yimali engaphaya kwama-R360 000. UKoyana wabanjwa ziiHawks ngomhla wama-29 kuCanzibe ka-2023. Wavela kwiNkundla yamaTyala oRhwebo eMthatha kwangolo suku lunye. Ityala lihlehliselwe umhla wesi-7 kweyeSilimela ka-2023.