Umsebenzi wobugcisa eMpuma Koloni

Ingaba abantwana baseMpuma Koloni abafundela ezobugcisa bangakwazi na ukwenza imali ngalo msebenzi? Okanye kufuneka bafunde, bapakishe bayokugqibezela izifundo zabo kooMichaelis School of Fine Art, Rhodes nooWits? Kubengona baqalayo ukubonakala?

Ekuqaleni kwale veki sizimase umboniso womsebenzi wobugcisa wabafundi beBTech eYunivesithi iWalter Sisulu (WSU). Phambi kokuba siqhubekeke, masivuyisane noAnako Falinangwa, Athenkosi Kwinana, Wonga Maxiniba noSiyathemba Siyobi.

Aba ngabafundi abanikwe awona manqaku mahle ngabahlohli babo. Sithe sakujonga le misebenzi safumanisa ukuba ewe, isakhono sokuzoba nokuyila umsebenzi wobugcisa sikhona.

Kodwa ukubonakalisa ukucinga nzulu ayo nto ibithe gqolo kule misebenzi. Umzekelo uSiyobi uqingqe abantwana bedlala imidlalo efana noopuca, amavili nezilingi. Kube kuphelele apho.OkaFalinangwa yena upeyinte amaxhoba entswelangqesho; behleli ecaleni kwendlela, njalo njalo.

NakuKwinana noMaxiniba ibe ngumsebenzi ongqala ngqo kule nto bayizobileyo. Uyawujonga, uwubone umxholo.

Akho nto icingisayo. Ingxaki iqala apho, ngoba kucace mhlophe ukuba lifuthe lootitshala babo eli; ifuthe elisoloko lisithi umntwana ontsundu makazobe okanye enze umsebenzi wobugcisa othetha ngentsokolo yakhe, ukuba ngumntu ontsundu okanye ngesini sakhe. Bangakulinge babonakalise ukucinga nzulu ngezinye izinto.

Kanti xa usiya kwiidolophu ezinkulu uyakufika abantu bebeka iibhokisi zeeOmo neeJoko besithi yi”Yoko Ono” (badlala ngamagama oosaziwayo), uyakufika abanye befota ubuxelegu babo besithi bubume bobomi babo obo, uyakufika abanye beguquguqula imiboniso bhanyabhanya yakudala, njalo njalo.

Kutheni abafundi bezobugcisa eWSU bengenamsebenzi weefoto, umsebenzi wemiboniso bhanyabhanya? Abantwana bethu baza kuphuma nezidanga kwezobugcisa ezingasoze zibase ndawo.

Umfundi esinokuthi angatyhafi nguKhanyisa Kalane pha; owakhe umsebenzi ubonakalisa ukucinga nzulu ngobume bokuba ngumntu omtsha eMzantsi Afrika.

Umsebenzi wobugcisa waba bafundi useAnn Bryant Gallery eMonti kule veki. Ingayindlela entle yokuchitha impelaveki.