Umsebenzi wokukhangela nokuhlangula uqukunjelwe eGeorge

Imisebenzi yokuhlangula iqukunjelwe eGeorge. UMFANEKISO: SAPS

Umsebenzi wokukhangela nokuhlangula kwisakhiwo esidilike eGeorge, eNtshona Koloni uqukunjelwe emva kweeyure ezingapha kwamakhulu amabini (260) zomsebenzi onzima.

Ingxelo yakutshanje kaMasipala waseGeorge iqinisekise ukuba bangamashumi amathandathu anesibini (62) abasebenzi abafunyenweyo hayi inani langaphambili eliqikelelwa kumashumi asibhozo ananye (81).

UMasipala uthi umahluko phakathi kwabantu ebekuqikelelwa ukuba bebekwisiza sesakhiwo kunye nenani eliqinisekisiweyo ngoku kungenxa yokuba kufumaniseke ukuba amanye amagama akuluhlu lwekontraka aphindaphindwa.

“Uphando olwenziwe ngamapolisa luqinisekise ukuba abanye kwabo bakuluhlu lwekontraka bebengekho emsebenzini ngomhla wesehlo.

“Iikhamera zeCCTV zibonakalise ngokucacileyo ukuba abanye babasebenzi bebesebenza kwesi sakhiwo bemka phambi kokuba abasebenzi bakaxakeka bafike kwesi sakhiwo kwaye ukuza kuthi ga ngoku aba basebenzi abazange baxele apho bakhoyo,” utshilo uMasipala.

Lo Masipala ukwathe lo mba unikelwe emapoliseni ukuze awuphande ngokusesikweni nawo azakuwunikezela kwiSebe lezabaSebenzi neNgqesho ukuze kwenziwe uphando lwawo ngokusesikweni.

Inkulumbuso yeNtshona Koloni uAlan Winde uthe le ntlekele iza kukhunjulwa ngelahleko enkulu nelusizi yabantu, kodwa nangomsebenzi wobukroti noncomekayo owenziwe ngabasebenzi abangaphezu kwewaka (1000) lokuhlangula, inkxaso, kunye namavolontiya athe abandakanyeka ukusukela oko kwenzeka esi sehlo ngomhla wesithandathu (6) kuMeyi ka2024.

“Umsebenzi wokuhlangula ubone ngaphezulu kweetoni ezingamawaka amathandathu (6000) zobugoxo isuswa ngononophelo ngelixa abahlanguli babekhangela abasebenzi. Eli ibilixesha elinzima kakhulu kuthi sonke. Kodwa kuyo yonke loo nto, abasebenzi bethu abajongene neentlekele kunye namavolontiya bazingisa ngeenjongo zokusindisa ubomi babantu abaninzi kangangoko,” utshilo uWinde.

Nazi iinkcukacha-manani eziqinisekisiweyo zesi siganeko:

 • Abasebenzi abaye bahlangulwa: 62
 • Inani labasebenzi ababhubhileyo kwabo baye bahlangulwa: 33
 • Kubantu ababhubhileyo abangama33, ababini abakaziwa ukuba bangoobani
 • Abasebenzi abasesibhedlele kwabo bathe bahlangulwa: 10
 • Inani labasebenzi abathe bakhutshwa esibhedlele kwabo bahlangulwayo: 19

Uluhlu lwamazwe abasebenzi abafumaneka kwesi sakhiwo basuka kuwo:

 • Ohlala ngokusisigxina eMzantsi Afrika (Permanent Residency Holder): 1
 • Abo bangekaziwa ukuba bavela kweliphi ilizwe: 2
 • Abemi baseLesotho: 5
 • Abemi baseZimbabwe: 7
 • Abemi baseMalawi: 13
 • Abemi boMzantsi Afrika: 15
 • Abemi baseMozambique: 19

Inkqubo yokuthumela imizimba kumazwe abo iqhutywa ngoozakuzo baseZimbabwe, Mozambique, Malawi naseLesotho, utshilo uMasipala.