Umsindo owadalwa luxolelwano

Sikunyaka wamashumi amabini kwavalwa iincwadi zeKomishini yeNyaniso noXolelwaniso (TRC) kweli.

Kusekho abathi la komishini yayiyinkcithaxesha ngoba uninzi lwabo babengcikiva abantsundu zange babanjwe; bambi basaphila ubomi beengcungcu ekugugeni koomaKapa.

Yayiyintoni iinjongo zekomishini eyashiya amaxhoba ekhubeke mpela? Zabe izazela zabenzi bobubi zehlile. Xa isela lingena kwakho; lifike libhidlize kwanto, lidlwengule abantwana, libulale utata wekhaya osogqiba liphume liphele, ingaba na ungaze ukwazi ukulixolela mhla labekwa phambi kwakho?

Ivela phi le nto yokuxolela kangaka? Ingakumbi kubantu abantsundu?

Kwezi nkolo zemboleko sizixwaye emagxeni? Sixolela sixolele nabantu abangazange bacela xolo kuthi. Siphinde sothuke xa besenemikhuba yakudala; bebiza imidaka ookafula neemfene.

UMzantsi Afrika ayilozwe elifana ncam namanye; lilizwe elinembali ebuhlungu exutywe nokuthwetyulwa kweengqondo zabantu abamnyama.

Eli lakuthi lilizwe elinamabanjwa angafuniyo ukuphuma etrongweni; amabanjwa esiNgesi, amabanjwa enkcubeko yaseNtshona, izinto ezisajongela phezulu ezinye iintlanga zibe ke phofu zingcikivana kwazodwa ezilalini nakwiilokishi namhlanje.

Ingaba lo mthwalo wentlungu nokuzijongela phantsi ungapheliswa njani kwabantsundu? Ngoxolelwano? Ngemfazwe? Ngokubanjwa kwabo babesakuba ngabacinezeli? Ngokubuyiswa komhlaba? Inguqu kwezoqoqosho?

Kuyo yonke lo nto ze siqaphele ukuba kukho nto ezithi izifundiswa yi “Transgenerational Trauma” – into apha esinokuthi kukosuleleka kwabantwana banamhlanje ngumsindo wentlungu nengcinezelo yabazali. Nangona bengazange bacinezelwe, banomsindo ngaphezu kunabazali.

Bona ke abantwana owabo umsindo baza kuwukhuphela kwizinto ngezinto ezifana notywala, iziyobisi nobundlobongela. Zizinto ezifuna ukuqatshelwa ke ezi. Kukho umsindo nje kweli oya unwenwa.

Umsindo odala ukuba abantu bangakwazi ukunyamezelana. Nakumnatha wonxibelelwano uya kufika kuncithwana, kuxhwithwana. Iyafuneka intuthuzelo kweli. I-TRC yayingeyiyo.